09G201078 - Afwaarderen gronden Stadspark Weusthag

Binnen de grondexploitatie voor stadspark Weusthag is een boekwaarde verantwoord van € 6.100.000,-. Als dekking is aangegeven de netto opbrengsten welke ontstaan bij de bouw van 120 woningen in de vrije markt (6 hectare met een bruto opbrengst van circa 10 miljoen euro). Bij de begrotingsbehandeling 2010 is in de raad nadrukkelijk besproken, dat het gewenst is de gronden grotendeels voor de bestemming van park te behouden en niet over te gaan tot die mate van bebouwing zoals in de grondexploitatie tot uitdrukking is gebracht. Op grond daarvan is het noodzakelijk de gronden af te waarderen tot de marktwaarde, welke gelet op de functie als stadspark kan worden gesteld op het gemiddelde van de agrarische waarde en de waarde als cultuurgrond.
De afweging om tot afwaardering van de gronden over te gaan zijn de volgende:

1.      Te hoge boekwaarde
De boekwaarde van het stadspark Weusthag bedraagt bij een gemeentelijk eigendom van 50 ha. aan het eind van 2009 ongeveer € 6.100.000,- overeenkomend met een bedrag van € 12.- per m². Enige bebouwing zal op termijn wellicht plaats kunnen vinden. Uitgaande van een marktwaarde van € 3,- per m² als uiteindelijk acceptabele waarderingsgrondslag en een netto te realiseren verkoopopbrengst van 1 miljoen euro is het noodzakelijk de gronden af te waarderen tot € 2.500.000,-.

2.      Programma toevoegen niet wenselijk
Door het afwaarderen van de gronden kan worden afgezien van het realiseren van circa 120 woningen en kan worden volstaan met aanzienlijk minder te realiseren woningen of mogelijke andere voorzieningen (hierdoor zijn minder baten noodzakelijk). Woningbouw wordt daar dus voorlopig niet voorzien hoewel op termijn wellicht enige bebouwing mogelijk is. Voor de invulling van de behoefte aan woningen zijn voldoende andere locaties beschikbaar.

3.      Behouden park en recreatie functie
Vanuit ruimtelijke overwegingen is het gewenst om de gronden gelegen in het stadspark Weusthag grotendeels te behouden voor functie van park en recreatie.

4.      Ruimte voor andere ontwikkelingen
Door het afwaarderen van de gronden worden de mogelijkheden om andere ontwikkelingen mogelijk te maken vergroot daar er minder grondwaarde toegerekend hoeft te worden bijvoorbeeld ten behoeve van fietspaden, volkstuin enzovoort

Bij de behandeling in de raad van de perspectiefnota en de begroting voor 2010 is aandacht gevraagd voor de in relatie tot de functie te hoge boekwaarde van het stadspark Weusthag. Hierbij is betrokken de gedachte om de vrije begrotingsruimte aan te wenden voor de gedeeltelijke afboeking van de gronden in het stadspark. Thans wordt voorgesteld om dit te effectueren door de vrij beschikbare Essentgelden hiervoor aan te wenden.
De vrij besteedbare Essentgelden bedragen ultimo 2009 € 2.401.767.- Hierbij is betrokken, dat de totale omvang van de Essentgelden van € 18,2 miljoen voor € 15,8 miljoen worden aangewend voor de dekking van de begroting 2009 en volgende jaren.
Voor de aanvullend noodzakelijke afwaardering van de gronden tot een bedrag van € 1.200.000,- (6,1 minus 2,5 minus 2,4) kunnen op dit moment geen middelen worden aangewezen. Voorgesteld wordt om de mogelijkheden hiertoe te betrekken bij de aanwending van een eventueel positief rekening resultaat dan wel bij de eventuele vrije ruimte van de reserve grondzaken welke wordt vastgesteld bij de nog op te stellen herzieningen per 01-01-2010.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?