09G201186 - Financiering kristalbad uit het rioolfonds

Een belangrijke randvoorwaarde van dit plan is dat het een uitwerking betreft van de bestuurlijke overeenstemming d.d. 30 juni 2009 tussen provincie Overijssel, waterschap Regge en Dinkel, gemeente Enschede en gemeente Hengelo. Deze overeenstemming heeft betrekking op:

1.      De financiering van de grondkosten van Kristalbad

2.      De financiering van de inrichting van Kristalbad

Hengelo draagt bij aan de financiering van de inrichting van Kristalbad. Mede dankzij subsidies is het mogelijk om de financiering rond te krijgen. De in dat overleg geaccordeerde financiële bedragen van de verschillende partijen betreffen taakstellende maxima (Hengelo €515.000). De berekening van de kosten en de verdeling van de bijdragen staan vermeld in de bijlage ‘tabel kosten’.

Het waterschap Regge en Dinkel is verantwoordelijk voor de inrichting van Kristalbad. Zij hebben ook officieel de opdracht gekregen om het Kristalbad in te richten. De Uitvoeringscommissie is verantwoordelijk voor de verwerving van de benodigde gronden voor het project en voor de noodzakelijke afstemming tussen de diverse betrokken instanties. Ook dient zij de afstemming te bewaken tussen het project Kristalbad en omgeving.

De gemeenten Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk gezorgd voor het opstellen van het benodigde bestemmingsplan. Toekomstig eigenaar is Landschap Overijssel. Het ecologisch beheer en onderhoud valt onder Landschap Overijssel en het hydrologisch beheer en onderhoud onder waterschap Regge en Dinkel. De gemeente Hengelo heeft geen beheertaken in het gebied.

In het projectplan Kristalbad (zie bijlage) worden de volgende realisaties genoemd:

1.      Watersysteem: het realiseren van waterberging bij piekafvoeren, waarbij zo’n 187.000 m? aan water geborgen kan worden. Naast het bergen van water wordt tevens een koppeling gemaakt met het ecologisch zuiveren (biologisch actief maken) van het water;

2.      Natuur: het realiseren van een ecologische verbindingszone welke bestaat uit zowel een natte als een droge verbinding met beide een breedte van ca. 50 meter;

3.      Recreatie en toerisme: het realiseren van wandel- en fietsverbindingen en het creëren van diverse observatie- en uitkijkvoorzieningen.

Eind 2010 wordt gestart met de uitvoering van het plan, de planning is dat eind 2013 het Kristalbad gereed is.

Behandeld in: 

Raadscommissie Fysiek van 

13 april 2010

Raadsvergadering van

27 april 2010

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?