10G200673 - 2e Wijziging legesverordening i.v.m. invoering Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning die in de plaats komt van een reeks vergunningen, ontheffingen of toestemmingen voor het realiseren van een fysiek project. Naar verwachting treedt de Wabo 1 juli 2010 in werking. De Legesverordening moet daarom gewijzigd worden. De wijziging is tot stand gekomen na overleg met de drie GBT-gemeenten, de gemeente Almelo en het GBT. Van diverse kanten is in het verleden kritiek geuit op de tariefstelling voor de bouwvergunningen van de diverse gemeenten. Daarom is veel aandacht besteed aan de transparantie van kostentoerekening, de tariefstelling en de opbrengstberekening. Voor de kostentoerekening is gebruik is gemaakt van het Model kostenonderbouwing leges omgevingsvergunning van de VNG. Per categorie vergunningen is op basis van de gemiddelde tijdsbesteding per aanvraag de gemiddelde kostprijs per vergunning bepaald. De kosten worden verhaald op basis van de vastgestelde tarieven. Het voorgestelde tarief dat voor het onderdeel “bouwen” van toepassing is, bedraagt 2,3% van de bouwsom exclusief BTW met een minimum van € 200. Door deze systematiek wordt de berekening van de bouwleges veel eenvoudiger en gaan de verschillende betrokken gemeenten op een uniforme wijze om met het berekenen van leges. Voor bouwaanvragen met een bouwsom tot circa € 100.000 blijft het tarief achter bij de kostprijs. Deze onderdekking mag worden gecompenseerd door de bouwaanvragen met hogere bouwkosten. Dit wordt ook voorgesteld, maar de meeste leges blijven achter bij de gemiddelde leges 2008. Naar verwachting zullen de totale inkomsten uit bouwleges volgens de nieuwe, transparante en eenvoudige systematiek, ongeveer gelijk zijn aan de totaal inkomsten uit bouwleges voorheen. De opbrengst is bepaald door uit te gaan van het gemiddelde aantal verleende vergunningen in 2006 t/m 2008. De geraamde opbrengst voor het voormalige onderdeel bouwen dekt voor 98,7% de kosten. De kostendekking voor de Wabo gerelateerde vergunningen wordt op 84% geraamd doordat de tarieven voor o.a. uitweg-, sloop- en kapvergunningen bij lange na niet kostendekkend zijn. De voorgestelde wijzigingen van de Legesverordening zijn gebaseerd op het door de VNG opgestelde model. Bij de voorbereiding van de wijziging bleek dat bij een aantal onderdelen onvoldoende duidelijk was wat met de bepaling kon worden bereikt of wat deze precies inhield. In deze gevallen is bij het desbetreffende onderdeel vermeld dat deze is gereserveerd, omdat geen onderbouwing is te geven van tarieven. De eerder genoemde deelnemers aan het vooroverleg hebben onderling afgesproken, om de ervaringen van de eerste maanden na invoering van de Wabo te delen. Indien mogelijk zal dit leiden tot verdere invulling van de Legesverordening. In de loop van 2011 worden de ervaringen nogmaals uitgewisseld en dit zal vermoedelijk leiden tot een nadere onderbouwde verdere aanvulling van titel 2 van de Legesverordening.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?