10G200737 - Berflo Es, kansen scheppen, stappen maken: uitwerkingsvoorstellen

De volgende (deel)projecten zijn inmiddels uitgewerkt:

a.      Sportieve wijk
b.      Scoren met gezondheid
c.       Cultuur in de wijk
d.      Voorpost(functie) brede school
e.      Ouderkameraanpak
f.        Leesverbeterplan
g.      Schoon, heel & veilig.

Lid twee van het raadsbesluit van 15 december 2009 luidde: "het college opdracht te geven gedurende de planperiode 2009-2012 te komen met uitwerkingsvoorstellen voor de afzonderlijke projecten dan wel het samenstel van projecten. Deze zijn voorzien van een financiële vertaling met daarbij behorende begrotingswijzigingen en liggen dan, voor zover de inhoud blijft binnen het programmakader, alleen voor ter financiële akkoordverklaring".
De onderdelen zoals nu in de diverse deelprojecten verwoord, passen allen binnen het programmakader.
Daarom wordt nu aan uw raad voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?