10G200860 - Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening, APV

Gerelateerde links

In 2006 is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de laatste keer integraal geactualiseerd. Inmiddels is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een nieuwe model-APV opgesteld. Daarin zijn onder meer de gevolgen van de eind 2009 in werking getreden Dienstenwet verwerkt, bijvoorbeeld voor wat betreft het van rechtswege verlenen van vergunningen bij overschrijding van de gestelde termijn. Ook is op diverse onderdelen sprake van deregulering: enkele vergunningen zijn afgeschaft en/of vervangen door algemene regels. Daarnaast wordt vooruitgelopen op de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op het aan de APV gerelateerde terrein van openbare orde en veiligheid worden ook nieuwe beleidsdocumenten vastgesteld, zoals een nieuwe Drank- en Horecaverordening en nieuw beleid ten aanzien van coffeeshops.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?