10G200894 - Jaarrekeningen 2008, 2009, begrotingen 2009, 2010, onderzoeksrapporten Primato

Volgens artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs moet de Raad instemmen met de jaarrekening en de begrotingen goedkeuren. De jaarrekening 2008 gaf het college aanleiding tot een nader onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd door VOS ABB. In de commissievergadering van 23 juni 2010 heeft de fractie Pro Hengelo haar ingediende memorandum toegelicht. Portefeuillehouder Lievers heeft in de vergadering toegezegd een reactie van het college te geven op het memorandum. De reactie is toegevoegd. Wethouder Lievers heeft eveneens toegezegd in de commissievergadering om een doorkijk te maken naar de toekomst van Primato. Ten aanzien van de aanbevelingen en nog te ondernemen acties uit het rapport van VOS ABB kan worden geconcludeerd dat voortvarend zoveel mogelijk zaken worden opgepakt. Daarnaast is duidelijk wat er nog verder moet worden uitgewerkt na de zomer. De voorziening onderhoud kan nog niet worden ingericht omdat er op dit moment geen financiële ruimte is. De controle functie van de gemeente is verder ingevuld door de ondertekening van het convenant. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen de gemeente en het bestuur van Primato. De door Primato genomen maatregelen en haar onderwijsinhoudelijke consequenties zijn in beeld. De financiële situatie nu en naar de toekomst is in kaart gebracht. Voor wat betreft de solvabiliteit en liquiditeit zijn er niet direct grote zorgen. Het weerstandsvermogen van Primato is echter laag. Dit vereist constante monitoring. Voorgesteld wordt om financiële ruimte van Primato te vergroten door de in 2011 en 2012 geplande uitbetalingen van de bruidsschat reeds in 2010 te verstrekken.

Behandeld in:

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?