10G201688 - Intrekken verordening BI-Zone Twentekanaal 2011

Middels collegestuk ‘360 983’ heeft het college de Verordening BI-Zone Twentekanaal 2011 ter vaststelling voorgelegd aan uw Raad. De Raad heeft op 6 juli 2010 deze verordening vastgesteld (stuknr. 361 706). Hierop volgend is door het college een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder de bijdrageplichtigen.
Uit dit draagvlakonderzoek bleek dat er onvoldoende steun bestaat onder de bijdrageplichtigen. De uitslag van het draagvlakonderzoek is door de notaris vastgesteld en luidt;
• Aantal stemmen: 271 van de 517, dit is 52,4 %; daarmee is de opkomst hoger dan 50% en dus voldoende;
• Voorstemmers: 171 van de 271, dit is 63,1 %; daarmee is het percentage voorstemmers lager dan 66,67% en dus onvoldoende;
• Som WOZ-waarden: De som WOZ-waarden van de voorstemmers is groter dan die van de tegenstemmers en dus voldoende.
Aangezien bovenstaande eisen cumulatieve zijn, is er sprake van onvoldoende steun in de zin van artikel 5, eerste lid van de Experimentenwet BI-Zones.

Het college heeft besloten de verordening niet in werking te laten treden en verzoekt uw Raad om de vastgestelde Verordening BI-Zone Twentekanaal 2011 in te trekken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?