10G201916 - Subsidieverlening Scala

Met SCALA maken we sinds een aantal jaren afspraken via beleidsgestuurde (contract)financiering. Dit
begint met de maatschappelijke vraag waarop SCALA een ´antwoord´ heeft geformuleerd.
Op basis van de maatschappelijke vraag 2011 en het ‘antwoord’ van SCALA daarop, zijn gesprekken
gevoerd over de subsidieverlening voor 2011. De afspraken die op basis van die gesprekken gemaakt
zijn, zijn verwoord in DAP-kaarten (diensten, activiteiten, producten) met waar nodig plannen van
aanpak. In de DAP-kaarten wordt beschreven met welk doel een dienst, activiteit of product wordt
ingezet, wat er dan wordt gedaan en hoeveel uren en middelen daaraan gekoppeld zijn. Dit vormt de
basis voor de uiteindelijke subsidieverlening aan SCALA.
De subsidiëring voor 2011 wordt gedomineerd door de doorontwikkeling van het wijkgericht werken. Als
antwoord op het door de gemeente gevraagde uitgangspunt, de vraag van de burger centraal te stellen,
gaat SCALA nadrukkelijker kijken naar de individuele en maatschappelijke vragen, wensen of behoeften
binnen de wijk. SCALA gaat werken met een drietal stadsdeelteams of wijkteams bestaande uit sociaal
cultureel werkers met verschillende expertiseachtergronden. leder team is zo divers mogelijk
samengesteld met medewerkers uit opbouw- kinder- en jongerenwerk.
Geheel passend bij de Sociale visie wordt er een groot appel gedaan op de krachten en talenten in de
wijk en komt het accent steeds meer op het begeleiden van vrijwillige wijkbewoners te liggen. De
verwachting is dat SCALA hierdoor meer de wijken in kan trekken (minder locatiegebonden is) en meer
contact kan zoeken met bewoners en partners in de wijk.
Wat betreft het financiële deel van de DAP-kaarten wordt het subsidieverzoek 2011 gekenmerkt door
bezuinigingen en een verhoging van het tarief. Met het oog op de financiële positie en de
kostenverhogingen van SCALA onderschrijft het college de noodzaak van de ophoging van het tarief. Dit
neemt echter niet weg dat ze voor komend jaar gaat kijken hoe zich dit verhoudt met tarieven van
andere maatschappelijke instellingen in relatie tot de kwaliteit die zij leveren.
Door het werken in wijkteams is SCALA in staat de bezuinigingen en de kostprijsverhoging op te vangen
en geeft ze aan met minder mensen dezelfde resultaten en (maatschappelijke) effecten te kunnen
bereiken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?