11G 201491 - Afvalstoffenverordening 2012

Op grond van artikel 10.23, eerste lid van de Wet milieubeheer (Wm) dient de gemeenteraad in het belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast te stellen. De Wm bepaalt verder dat de verordening ten minste regels moet bevatten over de aanbieding, de overdracht en het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen en dat de inzameldienst bij of krachtens verordening moet worden aangewezen. In het kader van de invoering van Diftar, deregulering en de noodzaak om de Afvalstoffenverordening 2008 aan te passen aan de laatste regelgeving (waaronder de Dienstenrichtlijn) moet de verordening van 2008 herzien worden. Dit gebeurt door voorliggend voorstel.

Het vergunningstelsel uit de (oude) verordening is voornamelijk vervangen door algemene regels. Zulks overeenkomstig de modelverordening van de VNG, welke voldoet aan de Dienstenrichtlijn. De meer gedetailleerde regels hebben weliswaar hun grondslag in de verordening maar deze zijn op uitvoeringsniveau opgenomen in het bijbehorende uitvoeringsbesluit, welke door het college is vastgesteld en welke gelijk met de verordening in werking treedt.

De regels die in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen zijn doorgaans frequenter aan veranderingen onderhevig en kunnen op deze manier eenvoudiger worden gewijzigd, hetgeen als een efficiencywinst kan worden beschouwd. In de verordening zijn onder andere bepalingen over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel opgenomen en  is de frequentie van inzameling aangegeven. Hierdoor diende de verordening overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.26 Wm, artikel 150 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Hengelose inspraakverordening ter inspraak te worden aangeboden overeenkomstig Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (zes weken). Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend.

Diftar
Om invulling te geven aan de reeds genomen raadsbesluiten die gerelateerd zijn aan Diftar is de verordening hierop aangepast. Zo zijn de inzamelvoorzieningen voor de diverse afzonderlijk in te zamelen afvalstromen opgenomen en zijn er speciale inzamelvoorzieningen geregeld om elke afvalstroom zo doelmatig en efficiënt mogelijk te verwijderen. Naast de in de verordening en de bijlagen opgenomen spelregels voor de omgang met afvalstromen zijn de bijbehorende tarieven opgenomen in de Verordening reinigingsheffingen 2012, welke afzonderlijk in procedure is gebracht (case code 11G201489).

Wijzigingen ten opzichte van de Model verordening van de VNG
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van eerdere Model Afvalstoffenverordeningen van de VNG staan uitgelegd in bijgevoegde ledenbrief. Daarnaast zijn er in de concept verordening specifieke Hengelose bepalingen opgenomen die afwijken van de Model verordening van de VNG. Te weten:
- De begrippen minicontainer, rolcontainer, milieupas, afvalwijzer zijn toegevoegd (artikel 1);
- De categorieën oud ijzer, autobanden en motorbanden, kadavers van kleine huisdieren, luierafval, puin, hebruikbare huisraad, huishoudelijk restafval zijn toegevoegd aan de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. In het zelfde artikel (artikel 3) wordt het college de mogelijkheid gegeven om zelfstandig nadere categorieën aan te wijzen;
- De bepalingen die zien op de inzamelfrequentie (artikel 5) zijn aangepast op een wijze zodat ze voldoen aan de actuele specifiek voor Hengelo relevante situatie;
- De bepalingen die zien op de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (artikel 11) zijn eveneens aangepast aan de specifiek voor Hengelo relevante situatie;
- Er is een mogelijkheid opgenomen om bedrijfsafvalstoffen (al dan niet in de detailhandel-concentratiegebieden Binnenstad, Kasbah en Groot Driene) aan de inzameldienst aan te bieden, mits de aanbieders ervan in het bezit zijn van een met de inzameldienst afgesloten overeenkomst (o.a. artikel 14).
- Er zijn bepalingen opgenomen die zien op de inzameling van afvalstoffen in detailhandel-concentratiegebieden (o.a. Paragraaf 7);
- De overgangsbepalingen die niet van toepassing zijn op de Hengelose situatie zijn geschrapt (artikel 32).

Inwerkingtreding
De Afvalstoffenverordening 2012 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit worden, na vaststelling, gelijktijdig gepubliceerd, zodat ze gelijktijdig in werking treden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?