11G200137 - Vaststelling bestemmingsplan Klein Driene - De Hoven

Welbions is voornemens het gebied Klein Driene te herstructureren. 'Klein Driene - De Hoven' vormt de
eerste fase van deze herstructurering. De stempels Lentohof, Allegrohof en Andantehof (gedeeltelijk)
vormen het plangebied voor het onderhavige bestemmingsplan. De nieuwe wooneenheden worden
gesitueerd in de huidige stempels. Voor de gronden die binnen dit plan zijn gelegen vigeert momenteel het bestemmingsplan 'Naoorlogse wijken'. Het herstructureringsplan voor Klein Driene - de Hoven past (gedeeltelijk) niet binnen het vigerende bestemmingsplan aangezien de diepte van enkele woongebouwen de bouwgrens overschrijdt en enkele bouwhoogtes worden overschreden. Het voorliggende bestemmingsplan Klein Driene – De Hoven biedt de mogelijkheid om het herstructureringsplan te realiseren. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Klein Driene – De Hoven vast te stellen.
Het ontwerp bestemmingsplan Klein Driene – De Hoven heeft van 14 januari 2011 tot en met 24 februari 2011 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?