11G200224 - Vaststelling programma Thuis in de buurt

De huidige nota’s “ouderenbeleid, ruimte voor ouderen” en “gehandicaptenbeleid, een open deur?” moeten een nieuwe invulling krijgen.  Kijkend naar de daarin geformuleerde beleidsdoelstellingen komen we tot de conclusie dat deze volledig passen in de ontwikkeling van woonservicegebieden.

Een woonservicegebied bestaat uit een goed toegankelijke en veilige woonomgeving, waar mensen met beperkingen kunnen beschikken over een aangepaste woning in combinatie met passende zorg en diensten, die zij aan huis of in een nabij gelegen multifunctioneel centrum ontvangen. Het woonservicegebied bevindt zich binnen de vitale wijk: het zijn kleinere gebieden (vaak met een straal van ongeveer 200 meter) waar een woon-zorgcomplex of een cluster van groepswoningen in de wijk is verweven met gewone woningen. Er is zorginfrastructuur zichtbaar, namelijk het zorg- en dienstencentrum of een zorgsteunpunt waar de zorgwoningen omheen zijn gebouwd. Hier is het wonen meer beschut, gaat de zorggarantie verder en wonen meer mensen met een zorgbehoefte.

Gekozen is voor het opstellen van een programma “Thuis in de buurt” voortbordurend op het in juni 2008 door de partners in de stad ondertekende convenant “Thuis in de buurt”. Het programma vervangt  de huidige nota’s ouderenbeleid en gehandicaptenbeleid. Er is gekozen voor een programma i.p.v. een nota. De ontwikkeling van woonservicegebieden gaat door verschillende beleidsterreinen heen en kent de nodige projecten die in samenhang uitgevoerd moeten worden. Dit kan middels programmasturing.
Het programma richt zich op de beperkingen die kwetsbare groepen (met name ouderen en gehandicapten) ervaren in hun dagelijkse leefomgeving en geeft aan diverse instanties instrumenten ter ondersteuning van die groepen mensen. In het programma komen de beleidsterreinen ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, toegankelijkheidsbeleid en lokaal gezondheidsbeleid samen met als gezamenlijke doel goede voorzieningen voor de kwetsbare burger.

In de Sociale Visie 2020 is onder het thema Zorg en gezondheid als kernopgave het realiseren van woonservicegebieden opgenomen.  Thuis in de buurt is een uitwerking van deze kernopgave en beschrijft in concrete doelstellingen de ontwikkeling van woonservicegebieden in Hengelo.

In het politieke programma ‘Zorg voor de mens gegarandeerd’ is Thuis in de Buurt de uitwerking van programmalijn 3. 
Er is een nauwe relatie met het meerjarenbeleidsplan WMO 2008-2012. Uitgangspunt van de WMO in Hengelo is “mee doen”. Wanneer “mee doen” niet op eigen kracht lukt, wil de gemeente Hengelo ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan worden geboden in de vorm van voorzieningen maar ook door mee te denken met de burger over alternatieve oplossingen en  door te zorgen voor een breed algemeen voorzieningenniveau en een gezonde sociale structuur in een leefbare stad. Het programma Thuis in de buurt geeft  hier invulling aan.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?