11G201556 - Eindrapportage Herontwerp - Vernieuwen en bezuinigen

De eindrapportage Herontwerp Vernieuwen & Bezuinigen is het resultaat van een intensief traject en onderdeel van een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Deze operatie zijn we kort na het begin van deze raadsperiode gestart. In de discussienota Herontwerp van beleid en uitvoering (juni 2010) hebben we aangegeven dat het antwoord op ons financiële vraagstuk te vinden is binnen drie thema's: versobering, innovatie en participatie. De bezuinigingsoperatie hebben we onderverdeeld in drie fasen: Versoberen, Vernieuwen en Bedrijfsvoering. Voor elk van deze fasen staat een bedrag van € 5 miljoen aan opbrengsten. De versoberingsfase is afgerond met uw raadsbehandeling in november 2010, waar de versoberingsvoorstellen zijn vastgesteld. De bezuiniging binnen de Bedrijfsvoering komt bovenop eerdere taakstellingen en staat voor de jaren 2013 en verder. De ambtelijke organisatie is momenteel al druk bezig met voorbereidende maatregelen om deze bezuiniging te kunnen realiseren. Deze Eindrapportage gaat over de tweede fase: Vernieuwen en moet gezien worden als het dekkingsplan voor het sluitend maken van onze Beleidsbegroting 2012-2015. Deze begroting ligt gelijktijdig ter besluitvorming aan u voor.

De omvang van onze begroting loopt terug. Dat heeft u ook kunnen zien aan het negatieve saldo waarop de begroting vooralsnog eindigt. Het verschijnen van de septembercirculaire heeft daarnaast voor de eerste jaren een verslechtering van ons financieel perspectief tot gevolg. Dit onderstreept het belang van Vernieuwen & Bezuinigen, het belang van het maken van keuzes. Keuzes waar wij niet voor weg willen lopen. Wij kiezen voor een duurzaam, toekomstbestendig en sociaal Hengelo. Daarom kiezen wij ervoor om te blijven investeren in onze stad, immers alleen door te investeren kunnen wij onze stad toekomstbestendig maken. Om onze ambities uit ons coalitieakkoord, de Sociale Visie 2020 en Hengelo 2030 waar te kunnen maken is in deze fase van Herontwerp, ‘Vernieuwen & Bezuinigen’, nadrukkelijk gezocht naar innovatie en participatie: een herbezinning van de rol van de gemeente en het zoeken naar een nieuwe vorm van solidariteit. Daarbij willen we inzetten op participatie, vertrouwen geven aan de burgers, de maatschappelijke instellingen en andere partners in de stad. Wij blijven investeren en vernieuwen in het sociale gezicht van onze stad. Dat komt ook tot uiting in de ambities die we hebben benoemd in de programma’s en facetagenda’s in de begroting en de keuzes die wij gemaakt hebben t.a.v. de sociale arbeidsplaatsen (P-budget).             

In de Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen & Bezuinigen worden maatregelen voorgesteld om de Beleidsbegroting 2012-2015 sluitend te maken. Deze maatregelen komen voort uit de 42 zoekrichtingen die u in de Nota Herontwerp op 26 april 2011 heeft vastgesteld en de 18 ideeën of denkrichtingen die de Burgerdenktank heeft voorgesteld.

De nu voorliggende vernieuwingsmaatregelen leiden tot een structurele bezuiniging oplopend tot een bedrag van 5.273.000 euro in 2015. Met de maatregelen is onze Beleidsbegroting 2012-2015 sluitend.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?