11G201113 - Ontwerp van wijziging wegenlegger

De wegenlegger is een door de Wegenwet verplicht gesteld register, waarin de openbaar toegankelijke wegen staan beschreven die buiten de bebouwde kom van de gemeente liggen. De openbaarheid van een weg is vooral van belang voor de vrije toegankelijkheid van die wegen en voor de onderhoudsplicht daarvan. Al deze zaken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de wegenlegger, dat hiermee een belangrijk juridisch document vormt. Van alle openbare wegen buiten de bebouwde kom van de gemeente kan men in de wegenlegger lezen hoe lang deze zijn, van wat voor materiaal het wegdek is gemaakt, wie deze moet onderhouden en wat voor kunstwerken er onder of in de weg liggen (bijvoorbeeld bruggen of viaducten). Bij de legger behoort een overzichtskaart waarop de wegen zijn aangegeven en hun bijbehorende
nummers.

In de Wegenwet is geregeld dat Gedeputeerde Staten de wegenlegger vaststellen. In 1994 is deze bevoegdheid door de provincie Overijssel aan de gemeenteraad gedelegeerd.

Vervolgtraject
Degenen die een zienswijze hebben ingebracht worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het raadsbesluit. De wegenlegger wordt na vaststelling gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de arrondissementsrechtbank.

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?