12G200025 - Beëindiging gezamenlijke grondexploitatie inzake Medaillon met Dura Vermeer

In 2006 is een overeenkomst aangegaan omtrent de gezamenlijke ontwikkeling van het Medaillon. Een gebied dat destijds voor ongeveer 50% in eigendom was van de gemeente en voor 50% van Dura Vermeer. In dit gebied worden in totaal ongeveer 208 woningen gerealiseerd waarvan ongeveer 194 projectmatig (bijlage II). Mede op basis van de huidige marktsituatie en brief van oktober 2009 (bijlage III) zijn er eind 2011 afspraken gemaakt over de beëindiging van de overeenkomst, welke de goedkeuring behoeft van de raad. In essentie komt het voorstel er op neer dat de gezamenlijke exploitatie na ontvangst van de verkoopsom kan worden beëindigd. Daarna resteren nog 10 grotere kavels, bestemd voor de uitgifte aan particulieren. De huidige marktsituatie geeft aanleiding om de grondprijzen voor de projectmatige uitgifte in 2011 en 2012 te beperken. Hetzelfde geldt voor de kavels voor de particuliere uitgifte. Hierover zijn afspraken gemaakt in bijgevoegde overeenkomst (bijlage IV), Het voorstel is om de uitgifte van de voor particulieren beoogde kavels zelfstandig door de gemeente te laten plaatsvinden, waarbij de grondprijs boven de 1.000 m² wordt verlaagd en de verplichting om met een bepaalde aannemer te bouwen komt te vervallen. Het risico van de uitgifte komt thans volledig bij de gemeente te liggen. Daar staat tegenover, dat het risico toch al voor 75% bij de gemeente lag, terwijl de uitgiftevoorwaarden (prijs en keuzevrijheid aannemer) de verkoop zal bevorderen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?