12G200322 - Wijzigingsbesluit vastgesteld bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35

Op 13 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan C.T. Storkstraat 35 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om hotelkamers te realiseren in dit pand. Tegen het vaststellingsbesluit is een beroepschrift en tevens een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft onlangs besloten het verzoek om voorlopige voorziening toe te wijzen en het besluit van de raad te schorsen. Tijdens de zitting bij de Raad van State is duidelijk geworden dat de in het bestemmingsplan vastgestelde goot- en nokhoogten voor een gedeelte van het perceel hoger zijn dan bedoeld was. Het was de bedoeling dat de in het bestemmingsplan vastgestelde minimale en maximale goot- en bouwhoogten aansloten op het bestaande gebouw. Abusievelijk zijn de voorgeschreven maten ook van toepassing verklaard op het onbebouwde deel van het perceel C.T. Storkstraat 35. Voor dit gedeelte van het perceel is een lagere maximale bouwhoogte wenselijk. Dit doet recht aan de monumentale waarden van het pand en is ook minder bezwaarlijk voor de omwonenden. Om de omissie te herstellen wordt de raad voorgesteld een wijzigingsbesluit te nemen, met in acht neming van artikel 6:18 en 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht. Het wijzigingsbesluit heeft allereerst betrekking op de verbeelding. Ten gevolge van de aanpassing op de verbeelding moet ook een zinsnede in de regels worden gewijzigd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?