12G200805 - Ontwikkeling De Veldkamp

Er is door twee marktpartijen -onafhankelijk van elkaar- belangstelling getoond voor het realiseren van een combinatie bouwmarkt en tuincentrum op bedrijventerrein De Veldkamp. De stuurgroep De Veldkamp heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit initiatief en de colleges van Hengelo en Borne hierover geïnformeerd. Door beide colleges is een positieve grondhouding ingenomen ten aanzien van deze ontwikkeling.

Samenwerking Hengelo en Borne
Het bedrijventerrein De Veldkamp is een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeenten Hengelo en Borne.
Aan zowel de gemeenteraad van Hengelo als aan de gemeenteraad van Borne wordt gevraagd of er draagvlak bestaat voor het uitwerken van dit initiatief.
Alleen wanneer er bij beide gemeenteraden draagvlak bestaat, wordt het initiatief verder uitgewerkt. Is dat het geval, dan omvat het vervolg traject in ieder geval de volgende onderdelen.

Selectieprocedure
Op dit moment is er door twee partijen interesse getoond voor de ontwikkeling. Het is niet uitgesloten dat er meer partijen in de markt zijn die interesse hebben voor een dergelijke ontwikkeling.
Het voorstel is daarom om tot selectie van een partij te komen via een "bid-procedure".
Stap één is het bepalen van de selectiecriteria, aan de hand waarvan partijen een bieding kunnen doen. De selectiecriteria moeten nog worden uitgewerkt. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de selectiecriteria.

Overeenkomst
De bid procedure leidt tot selectie van een partij. Met deze partij wordt een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de gemeente en de geselecteerde partij vastgelegd. Onderdeel van de overeenkomsten zijn in ieder geval de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van de grond (uitgiftevoorwaarden), het verhaal van kosten (exploitatieovereenkomst) en eventuele planschade (planschade verhaalsovereenkomst).
Over de wijze van uitgifte wordt de gemeenteraad nader geadviseerd.

Planologische procedure
Nadat de intentieovereenkomst is getekend kan er een ruimtelijke procedure worden gestart om de ontwikkeling in te passen (bestemmingsplan). Het opstarten van de bestemmingsplanprocedure betekent onder meer een grondige en volledige afweging van de relevante aspecten.
Tijdens dit proces kunnen nieuwe inzichten ontstaan die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke besluitvorming (vaststellen van het bestemmingsplan) door de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (De beoogde locatie ligt op grondgebied van de gemeente Hengelo).
Voorafgaand aan de vaststelling zal ook de gemeenteraad van Borne worden gevraagd zich uit te spreken over de ontwikkeling.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?