12G200831 - 1e Beleidsrapportage 2012

In de 1e Beleidsrapportage 2012 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2012, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.
De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd negatief resultaat voor het begrotingsjaar 2012 van afgerond 876.000,-.

De belangrijkste oorzaken voor deze tegenvaller ziijn (x 1.000):
a. lagere parkeeropbrengsten  - 500
b. hogere kosten schuldhulpbemiddeling  - 150
c. minder verstrekkingen huishoudelijke hulp + 200
d. hogere kosten leerlingenvervoer - 200
e. lagere dividenduitkeringen  - 130
f. correctie begroting i.v.m. onjuiste stelpost  - 260
g. meevaller aandeel GBT Hengelo 2011 +134

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?