12G200969 - Vaststellen uitgangspunten Gemeentelijk Rioleringsplan (G.R.P.) 2013 - 2017

Op basis van de uitgangspunten wordt een drietal scenario’s uitgewerkt. Scenario “Hoog” (conform de maatregelen in het huidige G.R.P.), “Midden”en “Laag”. Voor ieder scenario wordt vervolgens de benodigde hoogte van de rioolheffing bepaald. Deze scenario’s zullen bij het G.R.P. worden gevoegd en het voorkeurscenario zal in het G.R.P. worden opgenomen en ter besluitvorming worden voorgelegd.
Hierbij wordt rekening gehouden met de gemeentelijke bezuinigingsopgave en met bevriezing van de rioolheffing gedurende 2 jaar (2013/2014) , e.e.a. behoudens de jaarlijkse indexering. De hoogte van de heffing vanaf 2015 is afhankelijk van de geformuleerde maatregelen in het nieuwe G.R.P. Uitgangspunt hierbij is dat we ons zoveel mogelijk conformeren aan het Bestuursaccoord Water (25% minder meerkosten in 2020). 

De commissie Fysiek is middels een brief aan de raad (d.d. 28 maart 2012) geïnformeerd over het plan van aanpak/planning voor het nieuwe G.R.P. In deze planning was voorzien dat de uitgangspunten voor het G.R.P. op 12 juni 2012 in de commissie zouden worden besproken. Op 15 mei 2012 heeft een I.B.R. plaatsgevonden. In overleg met de griffie is toen geconstateerd dat dit agendatechnisch niet mogelijk was en dat agendering op z’n vroegst in de commissievergadering van 25 september kon plaatsvinden.
Het plan van aanpak/planning is hierop aangepast (zie bijlage). Wij adviseren u de commissie hierover te informeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?