12G201035 - Vaststelling bestemmingsplan Fietsenstalling Stationsplein

Het bestemmingsplan Fietsenstalling Stationsplein maakt het mogelijk om aan de westzijde van het station een (nieuwe) fietsenstalling te realiseren voor ongeveer 2500 fietsen. Het plan heeft van 6 juni tot en met 17 juli 2012 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan ook voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties. In artikel 6.12 van de Wro is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Fietsenstalling Stationsplein. Er zijn voorzieningen getroffen voor deĀ  exploitatie/uitvoerbaarheid zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?