12G201332 - 2e beleidsrapportage 2012

In de 2e Beleidsrapportage (Berap) 2012 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2012, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma’s voordoen.

De 1e Berap 2012 liet een te verwachten negatief resultaat zien van € 876.000,-, waarbij aangegeven werd dat een deel van deze afwijkingen (totaal negatief € 186.000,-) onomkeerbaar was en er geen bijsturing meer kon plaatsvinden. Voor dit deel heeft een bijstelling van de begroting 2012 plaatsgevonden. Resteerde dus een te verwachten tekort van afgerond € 690.000,-.
Uitgaande van deze bijgestelde begroting kan op basis van de thans voorliggende 2e Berap een nadelig resultaat worden verwacht van € 1.023.000,-. Belangrijkste oorzaak van dit tekort is de lagere algemene uitkering als gevolg van Juni-circulaire 2012 (€ 1.246.000,-). Zonder rekening te houden met de forse tegenvaller in de algemene uitkering laat deze berap to.v. de vorige een verbetering van het resultaat zien ca. € 900.000,-. Daarbij is wel rekening gehouden met doorgevoerde bijstelling van onomkeerbare afwijkingen uit de 1e berap.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de 1e Berap is vanuit de organisatie gekeken naar tijdelijke maatregelen voor het begrotingsjaar 2012 ter bijsturing van het te verwachten tekort. Met name is gekeken naar eenmalige beperkingen van (onderhouds-)budgetten. Dit heeft geresulteerd in maatregelen tot een bedrag van € 816.000,-.

Resteert derhalve een te verwachten tekort van € 207.000,-; gezien de omvang van het bedrag en in afwachting van de uitkomsten bij de jaarrekening 2012 wordt voorgesteld dit bedrag vooralsnog in de begroting 2012 op te nemen onder de post 990.1 Saldo begroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?