1001567 - Primitieve Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 Stadsbank Oost Nederland

Jaarlijks biedt de Stadsbank haar (concept) primitieve begroting aan ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling. De raad wordt in de gelegenheid gesteld haar gevoelens over deze begroting uit te spreken.
Als de raad zich over deze begroting heeft uitgesproken, zal het college zorgen voor ondertekening en verzending van de antwoordbrief.
De primitieve begroting die de Stadsbank nu voorlegt sluit met een positief saldo. Ook het meerjarenperspectief is positief.
De begroting van de Stadsbank geeft voor Hengelo wel een hoger bedrag aan dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Dit komt doordat de Stadsbank uitgaat van de kwantitatieve gegevens van 2012. Er lopen echter nog acties door in 2013 om de kosten van dienstverlening terug te brengen. De huidige cijfers zijn daardoor lager dan in 2012. Gezien deze ontwikkelingen is de verwachting dat de primaire begroting die in november wordt vastgesteld, zal aansluiten bij de gemeentelijke begroting.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?