1003652 - Verlagen omslagrente

De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad meerdere keren discussie gevoerd over de gehanteerde omslagrente. De hoogte van de omslagrente ligt al jarenlang op 5,5%. Dat is vergeleken met de huidige marktrente voor langlopende geldleningen en de verwachte langlopende renteontwikkeling aan de hoge kant. Daarnaast zijn er diverse externe partijen (de provincie, de accountant en de commissie BBV) die vragen om kritisch te kijken naar de gehanteerde omslagrente. Daarom wordt voorgesteld om de omslagrente vanaf 2014 te verlagen van 5,5% naar 4,5%.
Door het verlagen van de omslagrente daalt het renteresultaat (toegerekende rente minus de werkelijk betaalde rente) fors. Daarnaast dalen de aan de producten toegerekende rentekosten wat tot een voordeel in de exploitatie leidt.
Aangezien het renteresultaat wordt ingezet als dekkingsmiddel in de begroting zal de verlaging van de omslagrente zonder gerichte maatregelen leiden tot nadelen binnen de begroting 2014-2017 (algemene dienst). Uitgangspunt bij het verlagen van de omslagrente is dat de budgettaire consequenties voor de begroting 2014-2017 beperkt blijven. Door het nemen van een aantal concrete maatregelen kan dit gerealiseerd worden. Hierbij is het wel essentieel dat alle voorgestelde maatregelen worden overgenomen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?