13G200315 - Vaststelling Groenplan en bijbehorende kaart hoofdgroenstructuur

Het Groenplan Hengelo is een integrale benadering van het groen in Hengelo in relatie tot water, duurzaamheid en ecologie, met strategische afwegingen op het gebied van beheerbaarheid en investeringen. Het Groenplan bevat een visie op het groen in Hengelo in relatie tot de omgeving. Doelstelling is het beschermen en versterken van de gezonde groene basis in de stad, ten behoeve van een optimale leefbaarheid nu én in de toekomst.

Het Groenplan biedt uitgangspunten voor inrichting, beheer en uitvoering, zowel intern als extern. Het Groenplan geeft herkenbare kaders voor de bewoners van de stad.  Het plan biedt ook handvatten voor eventuele keuzes die in het kader van bezuinigingen gemaakt kunnen worden. Bij het Groenplan behoort de kaart met de hoofdgroenstructuur. Het Groenplan beschrijft echter meer dan de hoofdgroenstructuur: het geeft een visie op het groen in de stad en uitgangspunten hoe daarmee om te gaan.

Het concept Groenplan en de bijbehorende kaart hoofdgroenstructuur heeft van 7 november tot en met 18 december 2012 ter inzage gelegen. In die periode zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd op 15 november en 6 december 2012, en een hoorzitting op 6 december 2012. In totaal zijn binnen deze termijn 105 schriftelijke en mondelinge zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen zijn ingetrokken. De 103 overgebleven zienswijzen zijn afkomstig van 55 verschillende personen en/of georganiseerde partijen. Van die 55 hebben er 37 betrekking op individuele wensen. De overige 18 zienswijzen zijn verwerkt in de Reactienota Groenplan en kaart hoofdgroenstructuur. In deze reactienota zijn alle verzamelde vragen, suggesties en opmerkingen verwerkt met betrekking tot het Groenplan en de kaart hoofdgroenstructuur. In de nota wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen is omgegaan. De zienswijzen zijn aanleiding geweest voor wijzigingen in het Groenplan Hengelo en de bijbehorende kaart hoofdgroenstructuur.

Het Groenplan Hengelo en de hoofdgroenstructuur krijgen steeds meer vorm door middel van maatregelen op het gebied van inrichting, beheer en onderhoud. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de genoemde groenthema’s. Ieder thema benadert een aspect van groen in de samenleving en het belang voor de bewoners van Hengelo. De thema’s behandelen groen in relatie tot respectievelijk wonen, voedsel, recreatie, ontmoeting, stad en landschap. Uit de thema’s vloeien zo mogelijk concrete projecten en acties voort. De projecten en acties hebben betrekking op het groen in de stad, zowel binnen als buiten de hoofdgroenstructuur. Zij gaan over de manier waarop we willen omgaan met het groen in de stad, en over de samenwerking tussen overheid, groenpartners én bewoners.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?