1019084 - Vaststellen bestemmingsplan bedrijventerrein Twentekanaal, parkeerstrook Goudstraat

Een aantal autobedrijven aan de Goudstraat beschikt over onvoldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarom hebben ze verzocht om de aankoop van een deel van de groenstrook ten zuiden van de Goudstraat zodat ze hier extra parkeerplaatsen aan kunnen leggen. Omdat het daarbij gaat om parkeerplaatsen die uitsluitend ten behoeve van de bedrijven zijn en geen openbaar karakter hebben, past dit niet in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal. De gemeenteraad heeft ingestemd met de verkoop van de grond. Om het gebruik als parkeerplaats te regelen, wordt het bestemmingsplan herzien. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hadden betrekking op de ondergrondse hoogspanningsverbinding in het gebied en de bebouwingsmogelijkheden in relatie tot de nabijgelegen snelweg A35. Beide zienswijzen hebben aanleiding gegeven om in het ontwerpbestemmingsplan wijzigingen aan te brengen op de genoemde onderdelen.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?