Kadernota 2018-2021

Gemeenteraad stelt koers 2018 – 2021 vast

De gemeenteraad heeft op 18 juli ingestemd met de Kadernota 2018- 2021. Daaruit blijkt dat de gemeente Hengelo er financieel goed voor staat. De gemeente Hengelo blijft de komende jaren een sociale koers varen.  Bovendien wil de gemeente de komende jaren extra investeren in onder meer de binnenstad, de Twentse samenwerking en het Theater van de Stad.

Moties en amendementen

De gemeenteraad heeft alle voorstellen van het college voor nieuw beleid overgenomen. Aanvullend heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal moties en amendementen voor nieuw beleid. Zo krijgt Radio Hengelo TV de komende drie jaar jaarlijks 50.000 euro, om een lokale omroepvernieuwing in gang te zetten.  Verder reserveert de gemeente drie jaar lang jaarlijks 6.000 euro voor de aanschaf van buitenkasten voor de AED’s, neemt de gemeente het kunstgrasveld van ATC’65 over (29.000 euro jaarlijks) en  trekt meer geld uit voor opkomstbevordering rondom de verkiezingen,  waaronder 12.000 euro voor de stemwijzer bij de gemeenteraadverkiezingen in 2018. De aangenomen moties en amendement leest u hier.
Het college verwerkt deze nieuwe beleidswensen in de Beleidsbegroting 2018-2021.

Binnenstad, Theater van de Stad, Sociaal Domein  en Agenda van Twente

Tijdens de raadsbehandeling stonden de fracties van de verschillende partijen vooral stil bij grotere  thema’s: de  Binnenstad, het Theater van de Stad, het Sociaal Domein en de Agenda van Twente.

Binnenstad

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de motie ‘Integrale aanpak Binnenstad’. Het college komt dit najaar met een concreet plan van aanpak, om de binnenstad de komende jaren te verbeteren. De gemeente is daarover al volop met verschillende partners in gesprek. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 wordt duidelijk op welke concrete verbeterprojecten de gemeente wil inzetten en hoeveel geld de gemeente daaraan gaat bijdragen.

Tevens is een motie aangenomen om bij de uitwerking van de inrichtingsplannen van de binnenstad nadrukkelijk te kijken welke mogelijkheden er zijn om het element water zichtbaar tot uitdrukking te brengen.

Theater van de Stad

De afgelopen weken zijn er verschillende berichten verschenen over de toekomst van het Rabotheater. Na een uitgebreide discussie heeft de gemeenteraad als volgt besloten:

  • Het Theater van de Stad is van grote waarde voor Hengelo
     
  • In de gemeentebegroting wordt jaarlijks een bedrag van € 416.000 opgenomen dat is bestemd voor het theatergebouw.
    Eén van de voorwaarden die de gemeenteraad daaraan heeft verbonden is dat het gebouw in eigendom van de gemeente komt. Met de extra middelen voor het gebouw draagt de gemeente in totaal jaarlijks € 1.961.698 (€ 24,21 per inwoner) bij aan het theater van onze stad. 
     
  • Het bestuur van het theater schrijft een toekomstvisie en geeft daarin ook antwoord op de vraag hoe het aankijkt tegen toekomstige samenwerking met de grote schouwburgen in andere Twentse steden.

Het Sociaal Domein

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met een pakket aan maatregelen, om optimale zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan alle Hengeloërs die het op eigen kracht niet redden (op gebied van Jeugdzorg, Wmo en de Participatiewet). De gemeenteraad vraagt daarbij aandacht voor een goede monitoring. Uiteindelijk moeten de maatregelen ertoe leiden dat de gemeente Hengelo in 2020 uit kan met het geld dat de gemeente hiervoor krijgt van het Rijk. Tot die tijd worden de tekorten gedekt uit de algemene reserve.

Agenda van Twente

Gemeenteraad en college hechten veel belang aan goede samenwerking in Twente. Het college stelde de raad voor de komende jaren jaarlijks tenminste 7,50 euro per inwoner te reserveren voor de Agenda van Twente. Een motie om dat bedrag nu al op te hogen naar 12,50 euro per inwoner haalde het niet (15 stemmen voor, 20 tegen).  Wel zijn alle fracties het erover eens; als er straks een concreet en goed plan ligt voor het versterken van de Twentse samenwerking, is de gemeente Hengelo bereid om meer te investeren dan 7,50 euro per inwoner.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?