Uw invloed op de gemeente

Wilt u bij de gemeenteraad aandacht vragen voor een onderwerp? Wilt u uw mening geven over een probleem, plan of gebeurtenis? U kunt op verschillende manieren invloed uitoefenen in de gemeenteraad.

Inspreken

Bij de politieke markt bent u welkom om mee te praten of in te spreken. Als u een onderwerp met de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u dat melden bij raadsgriffie@hengelo.nl. We gaan dan met u in gesprek en de raad besluit vervolgens of uw punt op de agenda komt.  

Petitie

Wilt u graag iets veranderen in uw wijk? Of vindt u dat de politiek ergens actie op moet ondernemen? Dan kunt u een petitie indienen bij de gemeenteraad. Andere bewoners kunnen door het zetten van hun handtekening aangeven dat ze het eens zijn met uw verzoek. Hoe meer handtekeningen u verzamelt, des te groter uw invloed op de gemeenteraad en de ontwikkelingen in uw stad. Het lijkt een beetje op een burgerinitiatief, maar de eisen zijn minder streng.

In een petitie beschrijft u met welk beleid of met welke regel u het oneens bent. Er moet ook in staan wat u wilt bereiken en wie de organisatoren zijn. De petitie met de handtekeningen kunt u aanbieden aan de gemeenteraad. De raad bepaalt vervolgens wat hij met uw verzoek doet.

Digitaal

Via de website www.petities.nl kunt u digitaal een petitie starten en laten ondertekenen. U hoeft dus geen papieren lijsten met handtekeningen aan te leveren als u een petitie wilt indienen.

Aanbieden petitie

U kunt een petitie aanbieden tijdens een gemeenteraadsvergadering. Meld uw petitie van tevoren aan bij de raadsgriffie en e-mail deze naar raadsgriffie@hengelo.nl. De gemeenteraad bepaalt wanneer hij uw petitie bespreekt.

Burgerinitiatief

Heeft u een leuk idee voor de buurt waarin u woont of een goed plan voor de hele stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Er gelden wel een paar spelregels:

 • U bent 14 jaar of ouder;
 • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten, maar
 • Het voorstel gaat niet over de gemeentelijke organisatie, procedures, begrotingen, belastingen of genomen besluiten;
 • U omschrijft concreet wat uw voorstel is en waarover de raad dus een besluit moet nemen;
 • U maakt duidelijk hoe het voorstel uitgevoerd kan worden en wat dit globaal gaat kosten
 • Uw voorstel heeft minimaal één en maximaal drie initiatiefnemers;
 • Uw voorstel wordt ondersteund door voldoende Hengeloërs van 14 jaar en ouder
  • buurtgericht karakter: 120 handtekeningen
  • wijkgericht karakter: 300 handtekeningen
  • gemeentebreed karakter: 1500 handtekeningen

U kunt een verzoek indienen door gebruik te maken van het formulier verzoek burgerinitiatief. Het ingevulde formulier stuurt u naar:
Gemeente Hengelo
T.a.v. dhr. GJ. Eeftink, raadsgriffier
Postbus 18
7550 AA Hengelo

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, telefoon (074) 245 9319 of per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl.

Referendum

Soms komt het voor dat u het niet eens bent met een besluit. Een manier om uw mening hierover te geven aan de gemeenteraad is het referendum. Hierbij krijgen inwoners de gelegenheid om zich uit te spreken over een bepaald onderwerp. Inwoners en raadsleden kunnen een referendum aanvragen.

De gemeente kan alleen een referendum aannemen als deze op de juiste manier wordt aangeboden. Hiervoor zijn spelregels. Hieronder lees u een korte samenvatting. 

Inleidend en definitief verzoek

De eerste aanvraag voor een referendum is het inleidend verzoek. Een inleidend verzoek is geldig als ten minste 486 kiesgerechtigden uw verzoek ondersteunen.

De referendumcommissie onderzoekt of uw eerste verzoek aan alle eisen voldoet. Zo ja, dan kunt u een definitief verzoek indienen. Een definitief verzoek moet worden ondertekend door minimaal 2914 handtekeningen.

Voldoet ook dat verzoek aan alle eisen? Dan wordt een datum voor het referendum vastgesteld. Vervolgens stelt de gemeenteraad de vraagstelling voor het referendum vast.

Referendumcommissie

Wilt u een referendum indienen? Dan kan de referendumcommissie u adviseren. De referendumcommissie geeft ook advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend.

Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het eerst aan de griffie: raadsgriffie@hengelo.nl of bel met het algemene telefoonnummer 14074.

Meer informatie over het referendum en de referendumcommissie.

Recht op uitdagen

Denkt u dat u een taak van de gemeente beter kunt uitvoeren? Dan kunt u ons uitdagen deze taak van ons over te nemen. Hoewel wij de spelregels hiervoor nog aan het opstellen zijn, zijn wij al wel benieuwd of er ideeën hiervoor zijn. Natuurlijk zijn kwaliteit, continuïteit en veiligheid hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Hebt u een idee? Mail dan naar raadsgriffie@hengelo.nl.

Contact met raadslid of fractie

Als u wilt, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of fractie.

Niet eens met besluit

Niet eens met een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen? In sommige gevallen kunt u bezwaar maken of beroep aantekenen.

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Wob richt u per brief aan het college van B&W, postbus 18, 7550 AA  Hengelo. Voor een mondeling verzoek kunt u bellen met de Bestuursstaf, telefoon 074-245 9240.

Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.

Melding openbare ruimte

Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, zwerfvuil of een gevaarlijke verkeerssituatie. U kunt ermee te maken krijgen in uw omgeving. Deze klachten kunt u bij de gemeente Hengelo melden. Dat doet u via een melding openbare ruimte.

Klachten

Bent u niet netjes behandeld bij de aanvraag van uw paspoort? Of is uw bouwaanvraag niet goed verwerkt? Kortom, heeft u een klacht over de gemeente Hengelo? Dan kunt u zo’n klacht bij de gemeente melden.  Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?