Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Kinderopvang, bijdrage in de kosten

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten. Lees hieronder meer over de verschillende mogelijkheden.

Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst

Om kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie over voorwaarden en aanvraag vindt u op de website van de Belastingdienst.

Gemeentelijke bijdrage in de kosten voor kinderopvang

U kunt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor kinderopvang als u:

  • een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hengelo en een traject op weg naar werk volgt;
  • een bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente Hengelo en werkt;
  • jonger bent dan 18 jaar, een bijstandsuitkering ontvangt en een opleiding volgt;
  • student bent en recht heeft op studiefinanciering;
  • bij een erkende instelling een inburgeringscursus volgt.

Wilt u deze gemeentelijke bijdrage aanvragen? Stuur dan het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier bijdrage kinderopvang (Pdf) naar: Meldpunt Kinderopvang, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Gemeentelijke bijdrage op basis van sociaal-medische indicatie

U kunt in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage als kinderopvang noodzakelijk is op basis van een sociaal-medische indicatie. Bijvoorbeeld als u om medische of sociale redenen (tijdelijk) niet in staat bent om voor uw kind te zorgen of als kinderopvang nodig is voor de ontwikkeling van uw kind. In het algemeen verstrekt de gemeente deze bijdrage niet voor buitenschoolse opvang.

De sociaal-medische indicatie moet door een hulpverlener worden vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld een gezinsvoogd zijn, een (huis)arts, een gezinsregisseur van het team Jeugd en gezin (Wmo), iemand van Mediant of een andere hulpverlenende organisatie. De hulpverlener bepaalt vanaf wanneer, voor hoeveel dagdelen en voor welke periode kinderopvang noodzakelijk is. De hulpverlener kan daarvoor ook informatie opvragen bij andere hulpverlenende instanties.  

Voor het aanvragen van deze bijdrage kunt u gebruik maken van de volgende formulieren:

Stuur de volledig ingevulde en ondertekende formulieren naar: Meldpunt Kinderopvang, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Veel gestelde vragen

Voor welke kinderopvang kan ik een bijdrage aanvragen?

U kunt een bijdrage aanvragen voor de kosten van:

  • dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar;
  • buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 jaar tot aan het voortgezet onderwijs;
  • gastouderopvang voor kinderen van 0 tot aan het voortgezet onderwijs.

Houd er rekening mee dat u alleen recht hebt op een bijdrage als u gebruik maakt van kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Deze kinderopvangcentra, centra voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De gemeente controleert de wettelijke eisen van kwaliteit en veiligheid. 

Ik ontvang een bijdrage voor kinderopvang van de gemeente maar mijn situatie is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er iets verandert dat belangrijk is voor uw recht op een bijdrage of de hoogte van die bijdrage, neem dan direct contact op met het Meldpunt Kinderopvang.

Meer weten?

Contact

Meldpunt Kinderopvang
Stadskantoor, Hazenweg 121

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
  • spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?