De Veldkamp 2014

Plangebied

Het plangebied De Veldkamp maakt deel uit van bedrijventerrein De Veldkamp. Het plangebied (gemeente Borne en Hengelo samen) wordt ruwweg begrensd door de autosnelweg A1 aan de zuidzijde, de Burenweg aan de westzijde, de spoorlijn Almelo-Enschede aan de oostzijde en de Amerikalaan aan de noordzijde. Ongeveer driekwart van het bedrijventerrein De Veldkamp ligt op het grondgebied van de gemeente Borne, het overige deel is grondgebied van de gemeente Hengelo. Dit bestemmingsplan betreft het Hengelose deel van De Veldkamp en is het zuidoostelijk deel van het bedrijventerrein.

Aanleiding

In het begin van deze eeuw hebben de gemeenten Hengelo en Borne besloten om gezamenlijk het bedrijventerrein De Veldkamp te ontwikkelen. De Veldkamp ligt ten zuidwesten van Borne en ten noordwesten van Hengelo. Het gebied heeft een oppervlakte van ongeveer 70 hectare.
Het bedrijventerrein De Veldkamp ligt in twee gemeenten, maar daarvoor is door de gemeenten Hengelo en Borne gezamenlijk een bestemmingsplan gemaakt. Destijds is het bestemmingsplan De Veldkamp  door de gemeenteraden van Hengelo en Borne vastgesteld op respectievelijk 28 februari 2006 en 16 februari 2006. Het bestemmingsplan is op 17 oktober 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel. In de loop van de jaren hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het bestemmingsplan. Zo is bijvoorbeeld de vraag vanuit het bedrijfsleven veranderd. Ook zijn enkele onderdelen van het plangebied inmiddels uitgewerkt die in het bestemmingsplan De Veldkamp nog de bestemming “uit te werken gebied” hadden. Gelet op de omvang en aard van de wijzigingen kan niet worden gesproken van een herstructurering van het bedrijventerrein. Het gaat om een actualisatie van het bestemmingsplan met een aantal nieuwe ontwikkelingen. De meeste ontwikkelingen hebben betrekking op het Bornse deel van het bedrijventerrein.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 11 februari 2015 het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 gewijzigd vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve enkele wijzigingen in de regels, op de verbeelding en in de toelichting aangebracht. Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in de Staat van wijzigingen. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 11 maart tot en met 21 april 2015  ter inzage. Tijdens de inzagetermijn zijn geen beroepschriften ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan De Veldkamp 2014 is daarmee op 22 april 2015 in werking getreden en onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij ‘Inzien’. 

Voor het plangebied De Veldkamp is een uitwerkingsplan in procedure; Uitwerkingsplan De Veldkamp 2014. Dat kunt u elders op de site inzien.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?