Oosterveld - Zuidelijke percelen

Plangebied

Het plangebied betreft een aantal van de percelen die langs de A1 zijn gelegen op het bedrijventerrein Oosterveld.

Aanleiding

Bedrijventerrein Oosterveld is begin 2009 bouwrijp opgeleverd. Een gedeelte van de bedrijfspercelen is gesitueerd langs de rijksweg A1. De bouwgrens van deze percelen is vastgesteld op 80 meter, gemeten vanaf de as van de dichtstbijgelegen rijbaan. De bestemmingsgrens ligt echter op een veel kortere afstand. Een groot gedeelte van de percelen langs de rijksweg is aangemerkt als bebouwingsvrije zone en mag niet worden bebouwd. Voor diverse, met name in het middendeel gelegen, kavels geldt dat een strook van ca. 35 meter aan de zijde van de rijksweg vrij moet blijven van bebouwing. Gebleken is dat de uitgifte van de percelen langs de rijksweg achterblijft bij de verwachting. De uitgifte van de overige percelen op Oosterveld laat een normaal beeld zien. Navraag over de oorzaak van de achterblijvende uitgifte leert dat dit sterk samenhangt met de grootte van de kavels en de beperkte bouwmogelijkheden. Vanuit oogpunt van efficiënt en duurzaam ruimtegebruik is deze situatie niet gewenst.

Bij Rijkswaterstaat is daarom het verzoek gedaan om de bouwgrens, welke dus nu op 80 meter ligt, te verleggen naar 60 meter uit de as van de nabijgelegen hoofdrijbaan. Hiermee worden de bouwmogelijkheden op de kavels aan de zijde van de rijksweg aanzienlijk vergroot. Rijkswaterstaat heeft te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen het terugbrengen van de bebouwingsvrije zone op bedrijventerrein Oosterveld langs de A1 van 80 naar 60 meter.

In het bestemmingsplan Oosterveld – Zuidelijke percelen wordt de ligging van de bebouwingsgrens langs de A1 aangepast. Tevens wordt de aanleg van ontsluitingswegen binnen de bedrijfsbestemming mogelijk gemaakt, zodat de grote kavels eventueel gesplitst kunnen worden in kleinere kavels. De herziening heeft alleen betrekking op gronden met de bestemming bedrijfsdoeleinden. Met de tussengelegen groenstroken, waarbinnen de wadi's zijn gelegen, gebeurt niets. Deze vallen dan ook buiten de herziening.

Procedure

 Op 5 november 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosterveld – zuidelijke percelen vastgesteld. Het vastgestelde plan heeft van 12 november tot en met 23 december 2014 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld, waardoor het plan op 24 december 2014 onherroepelijk is geworden. De procedure voor het bestemmingsplan Oosterveld – zuidelijke percelen is afgerond. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?