Waterpark Veldwijk Noord

Plangebied

Het plangebied Waterpark Veldwijk Noord wordt globaal begrensd door de Socratesstraat, Stroweg, Stadionlaan, Kuipersdijk en de spoorlijn Enschede-Hengelo.

Aanleiding

De drie scholen in de Berflo Es (Waarbeekschool, de Wingerd, Paus Joannesschool) willen samen een brede school vestigen in de wijk. Verder is het buurthuiswerk voornemens haar activiteiten in een multifunctionele accommodatie (MFA) onder te brengen. Ook een aantal zorgpartijen is hierin geïnteresseerd. Dit past bij hun ambitie om ouderen en mensen met een beperking 'gewoon' in de wijk te laten wonen. De brede school en de MFA krijgen een plek in het Waterpark Veldwijk Noord. Het historische watertorencomplex blijft gehandhaafd in het Waterpark en krijgt een maatschappelijke functie. Voor het overige krijgt het park een groene uitstraling en moet het ruimte, rust en 'uitloop' bieden aan de jonge en oude bewoners van de Berflo Es.

Met het bijbehorend exploitatieplan wordt door het stellen van locatie-eisen en door het stellen van regels voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een goede ruimtelijke kwaliteit nagestreefd. Daarnaast wordt een eerlijke verdeling van kosten en baten van de grondexploitatie nagestreefd.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Waterpark Veldwijk Noord is afgerond. Het gewijzigd bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van donderdag 24 december 2009 tot en met woensdag 3 februari 2010 ter inzage. Tijdens die termijn is er een beroep ingesteld tegen het plan bij de Raad van State. Op 4 februari 2010 is het bestemmingsplan in werking getreden. Nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan op 15 juni 2011 is het plan onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.   

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?