Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Beleidsbegroting 2024-2027

Hengelo in verbinding

In de gemeentelijke Beleidsbegroting staat waar geld vandaan komt en waar het aan wordt uitgegeven, welke taken we uitvoeren en welke bedragen daarbij horen voor de jaren 2024 tot en met 2027. Ook ziet u welke beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen in de komende jaren van invloed zijn.

De begroting is opgedeeld in 9 thema's, die noemen we programma's. Op deze pagina leest u kort samengevat wat met de verschillende programma's willen bereiken. Wat dat mag kosten en wat we daarvoor in 2024 zoal gaan doen. 

Lees de hele Beleidsbegroting 2024-2027

In de afbeelding hieronder ziet u de inkomsten en uitgaven voor 2024. Inkomsten en uitgaven van het jaar 2024

Gemeenten staan de komende jaren voor grote maatschappelijke opgaven. En dat is in Hengelo niet anders. Voldoende woningen in de stad, energie besparen én duurzaam opwekken. We willen de stad bereikbaar en veilig houden, het sociaal domein gaat flink veranderen én onderwijshuisvesting vraagt de nodige aandacht. In Hengelo leggen we de focus op de strategische agenda met vijf opgaven:

 1. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling
 2. Toekomstbestendig sociaal domein
 3. Duurzame inrichting
 4. Wijkgerichte aanpak
 5. Inwoner centraal

Deze opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Deze agenda geeft robuust richting aan dat wat we in 2024 en daarna doen om de ambities van de stad dichterbij te brengen. 

Ook de wereld om ons heen staat niet stil. We hebben nog steeds te maken met onzekere (financiële) tijden. We ondervinden dagelijks de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De hoge inflatiecijfers zorgen ervoor dat alles duurder wordt. Voor u, voor bedrijven én voor ons als overheid. Dit zijn dan ook onderwerpen, waar wij als gemeente onze rol willen pakken om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen.

Signaal naar Den Haag

Ook als gemeente hebben we last van de hoge inflatie. Alles wordt duurder. In combinatie met de grote maatschappelijke opgaven én een beperkte financiële ruimte. Want als gemeenten krijgen we de komende jaren ook minder geld vanuit de Rijksoverheid. Maar het demissionaire kabinet neemt geen besluiten meer over belangrijke onderwerpen op het gebied van gemeentefinanciën. Vanaf 2026 laten we daarom in onze begroting nu voor het eerst ook tekorten zien. Simpelweg omdat we vinden dat we voor de uitvoering van bestaande en nieuwe taken op dit moment onvoldoende geld krijgen. Daar staan we niet alleen in. Wij blijven daar bij het Rijk op wijzen. Alleen op die manier kunnen we onze gemeentelijke taken ook blijven uitvoeren voor u als inwoner, onze partners en alle bedrijven om de ambities voor de stad verwezenlijken.

Wat willen we bereiken?

 • Minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling.
 • Minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.
 • Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo.
 • Inwoners ervaren minder overlast in hun wijk of buurt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024

We krijgen steeds meer te maken met nieuwe en complexere veiligheidsproblemen. Daarom zetten we in 2024 meer in op de thema’s ondermijning en online criminaliteit. We investeren in digitale weerbaarheid van ouderen, jongeren en ondernemers. Dat doen we door bewustzijn te stimuleren en te ondersteunen waar dat kan. Ook onderzoeken en ontwikkelen we samen met de politie en regionale partners een aanpak op jonge drugdealers, om drugshandel te verminderen. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we aan de ene kant onze toezicht- en handhavingscapaciteit kunnen uitbreiden en aan de andere kant kwalitatief kunnen verbeteren, zodat onze Boa’s maximaal kunnen bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving. Ook willen we graag op basis van beschikbare cijfers en informatie actie ondernemen om te zorgen voor veilige wijken.

Meer weten over het beleidsprogramma veiligheid? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Hengelo is beter bereikbaar met de fiets, de auto en het openbaar vervoer.
 • Wegen en fietspaden in Hengelo zijn heel en veilig.
 • De openbare ruimte in Hengelo is schoon.
 • Fietsers kunnen hun fiets makkelijker en veiliger stallen in de binnenstad.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

We willen Hengelo in de toekomst leefbaar, bereikbaar en veilig houden. Het mobiliteitsplan, vastgesteld in 2023, geeft richting aan projecten tot het jaar 2040. We zien dat duurzame mobiliteit en elektrisch laden een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijkse manier van verplaatsen. Zo gaat Arriva vanaf 1 januari 2024 in Hengelo rijden met elektrische bussen. Ook maken we in 2024 een begin met een actieplan om het fietsgebruik verder te stimuleren met oog voor veiligheid, de netwerken ín de stad én het fietsparkeren in de binnenstad. Vooruitlopend daarop wordt in 2024 de nieuwe bewaakte fietsenstalling op het Wetplein al aangelegd. In de binnenstad werken we aan een nieuw toegangsbeleid. Ook gaan we ons parkeerbeleid actualiseren. Daarin zoeken we een alternatief voor Shop & Go, waar we in 2024 mee stoppen.

Meer weten over het beleidsprogramma verkeer, vervoer en waterstaat? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer banen in Hengelo, ook voor eigen inwoners.
 • Meer groei uit kennisintensieve en innovatieve industrie zoals de sector Hightech systemen en materialen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

Onze bedrijventerreinen zijn belangrijke vestigingsplaatsen voor bedrijven én werkgelegenheid. Bijna 45% van de banen in Hengelo vind je namelijk op bedrijventerreinen. Daarom gaan we samen met ondernemersverenigingen aan de slag om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. De beschikbaarheid van voldoende bedrijfsruimte blijft ook een aandachtspunt. Samen met de gemeente Enschede gaan wij de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone de komende jaren vormgeven. Ook onderzoeken wij hoe we als gemeente de realisatie van een Clean Energy Hub en een e-truck laadstation mogelijk kunnen maken.

Meer weten over het beleidsprogramma economie? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Minder kinderen en jongeren in Hengelo hebben een onderwijsachterstand.
 • Meer jongeren behalen een startkwalificatie.
 • Schoolgebouwen passen beter bij de leerlingenaantallen.
 • Schoolgebouwen in Hengelo worden multifunctioneler gebruikt, zoals voor kinderopvang (integrale kindcentra).

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In Hengelo willen we dat elke kind goed onderwijs krijgt én daarmee kansen voor de toekomst. We zetten in op scholen en wijken daar waar dat het meest nodig is. Om schoolgebouwen optimaal te gebruiken is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2023 - 2050 opgesteld, wat in 2024 vastgesteld gaat worden. Daarmee zetten we in op goede schoolgebouwen die voldoende ruimte bieden aan ons huidige aantal Hengelose leerlingen. Maar die ook aan te passen zijn aan een stijgend aantal leerlingen vanuit onze ambitie om als stad te groeien. We zetten in op efficiënt gebruik van schoolgebouwen. De functie van de school in de wijk gaan wij nadrukkelijker versterken, afhankelijk van de specifieke behoeften in de wijk, inzetten voor en ten gunste van alle inwoners van die wijk.

Meer weten over het beleidsprogramma onderwijs? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners van Hengelo sporten, bewegen en spelen.
 • Inwoners en bezoekers waarderen het culturele aanbod en erfgoed in Hengelo hoger.
 • Inwoners zijn meer tevreden over de hoeveelheid en kwaliteit van openbaar groen in Hengelo.
 • Hengelo kent meer biodiversiteit in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

We blijven inwoners stimuleren om te sporten en bewegen. Dit doen we op scholen, in wijken en bij sport- en beweegaanbieders voor specifieke doelgroepen. In 2024 gaan we ons, samen met verenigingen, sportaanbieders en gebruikers, meer inzetten voor een sociaal veilig klimaat binnen onze accommodaties en voorzieningen. Ook is sport en bewegen binnen de ontwikkeling van Spoorzone Hengelo Enschede één van de pijlers.

Op het gebied van kunst en cultuur zetten we ons in om het culturele aanbod en erfgoed te stimuleren. Zo gaan we aan de slag met het Uitvoeringsprogramma voor de Cultuurregio Twente voor de periode 2023-2028. Dit programma heeft als doel om het cultuuraanbod in Twente te versterken, de samenwerking in de regio te bevorderen én het aantrekken en behouden van (jong) talent. Ook dragen we financieel bij aan de plaatsing van 10 kunstwerken van de stichting Storkiaan.

De komende jaren maken we onze stad klaar voor het veranderende klimaat. We geven groen en water de ruimte. Een mooi voorbeeld daarvan is de transformatie van onze binnenstad, herinrichting van de Bankastraat en de aanpak met het project Van Grijs naar Groen. In onze projecten nemen we extra groen en water als uitgangspunt.

Meer weten over het beleidsprogramma sport, cultuur en (openbaar) groen? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners zetten zich in voor de (lokale) samenleving.
 • Minder inwoners zijn eenzaam.
 • Minder inwoners hebben problematische schulden.
 • Meer inwoners maken optimaal gebruik van ons armoedebeleid.
 • Meer inwoners met weinig kans op regulier werk hebben een (zo nodig aangepaste) baan.
 • Meer inwoners weten de algemene voorzieningen te vinden.
 • Minder inwoners zijn aangewezen op maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd bij het oplossen van problemen in hun leefsituatie.
 • Inwoners zijn tevreden over de re-integratievoorzieningen en maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd van de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

In 2024 werken we verder aan het Nieuw Hengelo’s Model. In dit model ligt de focus op: normaliseren, preventie, wijkgerichte aanpak en nieuw zakelijk partnerschap. Hierin gaat het om preventie, integrale aanpak én dichter bij de inwoners. Met een sterke sociale basis en basisondersteuning waardoor de inzet vanuit de maatwerkvoorziening vermindert. Zo zetten we in 2024 meer in op het creëren van mogelijkheden tot ontmoeting in de wijken (zowel online als offline). Wij realiseren ons dat de keuzes in het transformatieplan onze inwoners raken. De ondersteuning valt niet weg, maar wordt waarschijnlijk wel anders. Ook starten vanaf januari 2024 nieuwe contracten met aanbieders Huishoudelijke ondersteuning.

Meer weten over het beleidsprogramma sociaal domein? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudens en organisaties verbruiken minder (fossiele en niet-fossiele) energie.
 • Huishoudens en organisaties wekken meer duurzame energie op met behulp van zon, wind of warmtebronnen.
 • Er is minder afval en grondstoffen worden meer en vaker opnieuw gebruikt (circulaire economie).
 • Hengelo heeft meer capaciteit om water op te vangen bij hevige neerslag.
 • Hengeloërs hebben een gezondere levensstijl.
 • Het verschil in ervaren gezondheid tussen inwoners met een hoge en een lage sociaal economische status (SES) is kleiner geworden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

Het jaar 2024 en de jaren daarna staan in het teken van uitvoering. Mensen gaan het zien en ervaren dat Hengelo verduurzaamt. We zetten actief in op energiebesparing en geven daarbij zelf het goede voorbeeld. Dat doen we ook in samenwerking met de coöperatie Energie van Hengelo. Op basis van het Warmteprogramma stellen wij een bronnenstrategie en wijk- en buurtuitvoeringsplannen op. Wij leggen vast hoe en wanneer wijken van het gas af gaan en welke alternatieven daarvoor beschikbaar zijn. Dat doen we samen met RES, Welbions, netbeheerders en overige maatschappelijke partners en bewonersorganisaties. We kijken ook vooruit: het wordt steeds drukker op het elektriciteitsnet. Daarom werken we in goed overleg met netbeheerders aan (innovatieve) oplossingen.

Meer weten over het beleidsprogramma volksgezondheid, milieu en duurzaamheid? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Hengelo kent een groter aanbod van koop- en huurwoningen.
 • Inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen in een geschikte woning.
 • Meer woningzoekenden vinden een passende woning in Hengelo.
 • Inwoners zijn meer tevreden over de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving zoals voor veiligheid, gezondheid en natuur.
 • Meer mensen bezoeken de binnenstad van Hengelo en verblijven er langer.
 • We hebben een aantrekkelijk compact stadshart waarin winkels en horeca in de binnenstad van Hengelo meer bijeen zijn gebracht in een kleiner gebied.
 • Er wonen meer mensen in de binnenstad.
 • Er wonen, werken en leren meer mensen in Hart van Zuid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

We gaan door met het toevoegen van nieuwe woningen aan onze stad: 450 in het jaar 2024. Het zwaartepunt blijft liggen in de binnenstad en Hart van Zuid, waar op termijn meer dan 2000 woningen worden gerealiseerd. In 2024 richten we ons ook op kleinschalige woningbouw in bestaande wijken. Samen met Welbions en Ookbions geven we invulling aan nog nader te bepalen prestatieafspraken 2024-2025 waarin nieuwbouw, verduurzaming, huisvesting van doelgroepen én het terugdringen van zoektijden belangrijke thema’s zijn. Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet van start. Dat plan vormt de basis voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook het landelijke gebied is in beweging. In 2024 werken we met betrokkenen uit het buitengebied aan de invulling van het gebiedsprogramma voor Zuidoost Twente. 

Meer weten over het beleidsprogramma volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer (jonge) inwoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en zij voelen zich gehoord.
 • Inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente Hengelo hoog.
 • De gemeente Hengelo blijft financieel gezond waarbij we ambities blijven realiseren vanuit de logica van de Hengeloër.

Wat gaan we daarvoor doen in 2024?

Als gemeente zijn we er voor onze inwoners. Daarom willen we in onze dienstverlening aansluiten bij inwoners en hun vraag door te doen wat past en kan. We verbeteren continue onze dienstverlening. Bijvoorbeeld door direct duidelijke taal in onze brieven en communicatie. Ook gaan we proactief de samenwerking met de samenleving opzoeken. Voor nieuwe bewoners organiseren we welkomstbijeenkomst(en) om Hengelo te leren kennen. Want wij willen dat de inwoner zich welkom, gehoord, gezien en begrepen voelt. Ook organiseren we het Baas boven Baas festival, waar vanaf 2024 een ‘beste idee voor Hengelo’ wordt uitgereikt aan een kind of klas.

Meer weten over het beleidsprogramma bestuur en ondersteuning? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu