Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Commissies

Hengelo kent een aantal commissies. De rekenkamercommissie voorziet de gemeenteraad van bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van onderzoek. De referendumcommissie kan u onafhankelijke adviseren als u een referendum wilt aanvragen.

Bekijk: Regionaal onderzoek Jeugdhulp

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de Rekenkamercommissie.

Deze onafhankelijke commissie maakt voor zowel inwoners van Hengelo als voor de gemeenteraad zichtbaar op welke manier de gemeente haar beleid heeft uitgevoerd. Door onderzoek te doen wil deze commissie duidelijkheid verschaffen over de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De commissie ondersteunt dus de gemeenteraad in zijn controlerende taak. De commissie is zelfstandig in de keuze van onderzoeksonderwerpen en heeft voor de uitvoering een door de gemeenteraad toegekend budget.

De Rekenkamercommissie Hengelo bestaat momenteel uit 3 externe leden:

Externe leden (incl. rooster van aftreden)

 • Louis Rings, voorzitter van de Rekenkamercommissie Hengelo. 12 januari 2028
 • Diet Schartman. 2 oktober 2024.
 • Anne-Linde Oldenhof. 9 juli 2025, mogelijk herbenoembaar.

Nevenfuncties externe leden


Dr. Mirjan Oude Vrielink is als onderzoeker in dienst voor de rekenkamercommissie. Coen Hartendorp is secretaris van de rekenkamercommissie.

Rekenkamerbrief Duurzaamheidsbeleid - Een rekenkamerbrief naar aanleiding van de bespreking van de Contourenvisie Duurzaamheidsbeleid in de politieke markt in mei 2022. 


Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2022 - onderzoek door 14 gezamenlijke Twentse Rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden naar de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen.


Jaarverslag 2021 / Onderzoeksprogramma 2022 - Verslag zoals door de commissie aan de raad aangeboden op 9 maart 2022.


Rekenkameronderzoek Taakveld Onderwijsbeleid en Leerlingzaken - Een onderzoek om inzicht te krijgen in de vraag of, en zo ja hoe, de gemeente haar afwegingen maakt over de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de uitgave van gelden die in de begroting door de raad beschikbaar zijn gesteld.


Rekenkameronderzoek Burgerinitiatieven - Een onderzoek dat kijkt naar de verschillende burgerinitiatieven in Hengelo en de wijze van ondersteuning.


Twents Rekenkameronderzoek Jeugdhulp - onderzoek door 9 Twentse Rekenkamer(commissie)s naar de organisatie van de jeugdhulp in Twente. 


Quick Scan gemeenschappelijke regelingen 2021 - onderzoek door gezamenlijke Twentse Rekenkamers naar de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen.


Jaarverslag 2020 / Onderzoeksprogramma 2021 - verslag vastgesteld door de commissie in haar vergadering van april 2021.


De Rekenkamercommissie Hengelo start met een onderzoek naar de omgang met Hengelose burgerinitiatieven. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr. M.J. Oude Vrielink, onderzoekster van de rekenkamer-commissie Hengelo. De Rekenkamercommissie wil het onderzoek in december 2020 afronden en aan de gemeenteraad aanbieden.


Onderstaand treft u een overzicht aan van de uitgevoerde onderzoeken.

Onderzoeken uit de periode 2008 – 2015 zijn op te vragen via de secretaris van de rekenkamercommissie:

 • Een rapport over meldingen in de openbare ruimte - Een onderzoek naar de afhandeling van meldingen door de gemeente Hengelo (februari 2014)
 • Een quickscan kwaliteit kredietvoorstellen - Een rapport over de kwaliteit van kredietvoorstellen in Hengelo (september 2013)
 • Een rapport over doel- en doelgroepbereiking van subsidies in Hengelo Een onderzoek naar doel- en doelgroepenbereik subsidies door de gemeente Hengelo (december 2012)
 • De evaluatie van de eerste periode van de Rekenkamercommissie Hengelo (februari 2012)
 • Het onderzoek Beleefd aanbevolen en dan? Rapporten van derden of effectiviteit onderzocht (april 2011)
 • Een onderzoek naar de doeltreffend- en doelmatigheid van inspraakavonden in de gemeente Hengelo (februari 2010)
 • Het onderzoek 'Wie aan de weg timmert veroorzaakt overlast' Een onderzoek naar de effectiviteit van het afzettings- en opbrekingsbeleid van de gemeente Hengelo (januari 2010)
 • Het onderzoek 'Werken aan samenwerking' Een onderzoek naar de relatie tussen de gemeente Hengelo en haar verbonden partijen (september 2008)
 • Een evaluatie naar Integraal Wijkgericht werken in Hengelo (januari 2008)

De rekenkamercommissie voorziet de gemeenteraad van bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van onderzoek. In die onderzoeken kijkt de commissie terug naar het verleden, met als nadrukkelijke bedoeling daar lering uit te trekken voor de toekomst. Gedurende het hele jaar verzamelt de rekenkamercommissie mogelijke onderwerpen voor onderzoek. Dit doet zij door zelf de vinger aan de pols te houden over wat er speelt binnen de gemeente. Maar de commissie vraagt ook aan raadsfracties en raadsleden om suggesties te doen voor onderzoek.

AVG

De rekenkamercommissie houdt zich aan de AVG en heeft daartoe een privacyverklaring en een register van verwerkingen.

Wilt u contact opnemen met de Rekenkamercommissie? Heeft u een vraag over een uitgevoerd onderzoek? Of wilt u een suggestie voor onderzoek doen?

Dan kunt u een e-mail sturen naar de secretaris, Coen Hartendorp via gemeente@hengelo.nl. U kunt ook bellen naar 14 074.

Wilt u een referendum aanvragen? Dan kan de onafhankelijke referendumcommissie u adviseren. De referendumcommissie geeft ook advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend. 

De gemeente kan alleen een referendumverzoek aannemen als deze op de juiste manier wordt aangevraagd.

De referendumcommissie bestaat uit vijf leden: 

 • de heer H.B. (Harald) Lohmann (voorzitter)
 • mevrouw M.C.M. (Marga) Huiskes
 • de heer J. (Jeroen) Haandrikman
 • de heer J.T.J. (Jeroen) Heijstek
 • de heer G. (Geert) van den Geest

Secretaris van de referendumcommissie en adjunct-griffier Gemeente Hengelo is:

 • Mevr. A.M.G. (Anke) Haarhuis

Wilt u contact met de referendumcommissie? Stuur uw e-mail sturen naar de secretaris, mevrouw A. Haarhuis (gemeente@hengelo.nl). U kunt ook bellen naar 14 074.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu