Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Inkoop en aanbesteding

Informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Hengelo

De gemeente Hengelo voert tal van taken uit voor haar inwoners, ondernemers en hun leefomgeving. Dit kan gaan om het leveren van zorg, handhaving van de openbare orde tot de aanleg van nieuwe wegen. De Gemeente voert deze taken niet allemaal zelf uit. Veel zaken koopt de gemeente in.

Bij deze inkopen is de gemeente gebonden aan de Aanbestedingswet. Inkopen gebeurt daardoor vaak door middel van aanbestedingsprocedures. Naast de Aanbestedingswet volgt gemeente Hengelo haar eigen inkoopbeleid. Hierin zijn doelstellingen die de gemeente nastreeft omschreven. Zowel het inkoopbeleid als de Aanbestedingswet zijn erop gericht om doelmatig en rechtmatig in te kopen.

We maken gebruik van het digitale aanbestedingsplatform Mercell. Hier worden de actuele aanbestedingen gepubliceerd en zijn de digitale aanbestedingsstukken op te vragen. Bedrijven kunnen zich kosteloos aanmelden bij Mercell. Alle nationale en Europese aanbestedingen worden daarnaast op TenderNed gepubliceerd. U kunt zich aanmelden op TenderNed om voor u relevante aanbestedingen te volgen. Voor meervoudig onderhandse aanbestedingen worden de genodigden geselecteerd op basis van de doelen zoals gesteld in het inkoopbeleid.

 

Gemeente Hengelo heeft samen met andere Twentse overheden een inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Hierin staat omschreven binnen welke (wettelijke) kaders opdrachten op de markt worden gezet. Door middel van hun inkoop- en aanbestedingsbeleid wil de gemeente rechtmatig en doelmatig inkopen. Daarnaast is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen een belangrijk speerpunt. Hieronder kan onder andere worden verstaan; het stimuleren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI), kiezen voor steeds duurzamere alternatieven, bevorderen van innovaties en stimuleren van en kansen bieden aan regionale ondernemers, bij voorkeur in het MKB.

Onderdeel van de samenwerking in Twente is ook de ‘Twentse Klachtenregeling aanbestedingen’.

Meer informatie over SROI

De gemeente Hengelo hanteert standaard de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de VNG. Voor o.a. werken, IT-dienstverlening en architect- en ingenieursdiensten worden specifieke branchegerichte voorwaarden gehanteerd. De gemeente doet geen zaken op basis van verkoopvoorwaarden van ondernemers.

Gemeente Hengelo hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden bij opdrachten:

Voor de selectie bij onderhandse infrastructurele werken hanteert de gemeente Hengelo een groslijstsystematiek. In deze groslijstsystematiek wordt beschreven hoe wij gegadigden voor onderhandse opdrachten selecteren. Een groslijst is een lijst met ondernemers die bewezen geschikt zijn voor bepaalde type opdrachten. Ondernemers kunnen zich doorlopend aanmelden voor onze groslijsten. Bij toetreding wordt eenmalig gecontroleerd of een ondernemer geschikt is om de type opdrachten uit te voeren. De beleidsuitgangspunten van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid worden gehanteerd bij de selectie van ondernemers van een groslijst. Het doel van de systematiek is om transparant te zijn over onze objectieve wijze van selecteren en ondernemers een eerlijke kans te geven op een opdracht van de gemeente Hengelo.

Hebt u een vraag over inkoop en aanbesteding, neem dan contact op met één van de inkoopadviseurs van de gemeente.

Bel naar 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu