Gemeenteraad op 29-3-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 29 mrt 2023 19:30 - 21:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het raadslid mevrouw Smit heeft afscheid genomen als raadslid en dit schriftelijke bevestigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de raad binnen de fractie van D66. Met de toelating van de heer Schoonhoven (D66) als nieuw raadslid wordt in deze vacature voorzien. Daarnaast hebben twee leden van de raad wegens ziekte voor een eerste keer tijdelijk ontslag verleend gekregen als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Het betreft de leden E. van der Brugh (ProHengelo) en A.K. Gomez (GroenLinks). Op 27 maart is de heer B.G. van Wakeren benoemd tot tijdelijke opvolger van E. van der Brugh. De benoeming van de heer Van Wakeren geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 17 juli 2023. Op 27 maart is de heer N.T. Pen benoemd tot tijdelijke opvolger van A.K. Gomez. De benoeming van de heer Pen geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 17 juli 2023.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit S. Janssen (VVD) en J. Nijhof-Leeuw (PVV) en S. van der Pal (D66)), tevens voorzitter, deelt S. van der Pal mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer L. Schoonhoven (D66), N.T. Pen (GroenLinks) en B.G. van Wakeren (ProHengelo) toe te laten als (tijdelijk) raadslid.

De Rekenkamer Hengelo heeft het resultaat van het onderzoek ‘Datagedreven sturing in de gemeente Hengelo’ aangeboden aan de gemeenteraad. Een onderzoek dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Hengelo uitvoering geeft aan haar ambities voor datagedreven werken. Het onderzoek geeft ook inzicht in de wijze waarop de organisatie omgaat met vraagstukken die spelen bij een (ethisch) verantwoord gebruik van data en algoritmen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Het bestemmingsplan voorziet erin om op een perceel nabij Dalmedenweg 2 een rood voor rood woning te realiseren. Om de realisatie van de woning mogelijk te maken is op perceel Bellersweg 13 ruim 1200 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Er is een inrichtings- en beplantingsplan gemaakt om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.


Videoverslag Gemeenteraad 29-03-2023