Gemeenteraad op 5-7-2023

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 05 jul 2023 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

In de visie Duurzaam Hengelo, koers richting 2050 heeft de raad de richting en ambities aangegeven voor de duurzame ontwikkeling van Hengelo. Het Programma Duurzaam Hengelo 2050 beschrijft wat Hengelo gaat doen om die doelen te halen. Voor de uitvoering heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld. Hoe dit geld besteed wordt is beschreven in het bestedingsplan . De raad heeft dit bestedingsplan vastgesteld.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

De gemeente Hengelo heeft in 2022 voor € 21,5 miljoen aan kavels verkocht. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 43,6 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is in 2021 met € 54,3 miljoen gedaald. Alle resultaten in 2022 leiden er toe dat de reserve van het grondbedrijf € 21,0 miljoen bedraagt.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen. B. Geertshuis (Forum voor Democratie) heeft via een stemverklaring kenbaar gemaakt dat hij geacht wordt te hebben tegengestemd.

Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. de Jaarstukken 2022 (het Jaarverslag en de Jaarrekening). Het college moet de Jaarstukken vóór 15 juli 2023 aan Gedeputeerde Staten van Overijssel zenden. De Jaarstukken 2022 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. In het Jaarverslag gaan we in op de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2022. Ook hebben we dit jaar een publieksvriendelijke versie opgenomen. De Jaarrekening bestaat uit: • De balans per 31-12- 2022 • Het overzicht van baten en lasten • De toelichtingen op bovenstaande punten Ook geeft de Jaarrekening inzicht in de financiële ontwikkeling in het verslagjaar én zijn in de Jaarrekening onder meer de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en de WNT-verantwoording 2022 opgenomen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 14 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, ProHengelo, PVV, ChristenUnie en Hengelose Burgers) verworpen.

Per 25 mei 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van de huidige lokale media-instelling: Stichting Lokale Omroep Hengelo. Het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) besluit over de nieuwe aanwijzing van vijf jaar, onder meer op grond van het advies van de gemeenteraad Hengelo. Partijen kunnen uiterlijk 25 november 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor een aanwijzing voor de periode 2024-2029. Om een gedegen advies te kunnen geven zijn er wettelijke criteria waar een aanvragende partij aan moet voldoen. Bovendien heeft de gemeenteraad zeven aanvullende criteria overgenomen van het Commissariaat om de aanvragen voor de nieuwe aanwijzing van een publieke lokale media-instelling aan te toetsen, in het geval er twee of meer aanvragen worden ingediend. De aanvullende criteria zijn vervat in de regeling ‘ Aanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029’ . Het Commissariaat wordt –na vaststelling door de raad- van deze regeling op de hoogte gebracht. De regeling zal dan ook officieel door de gemeente worden gepubliceerd.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming aangenomen.


Videoverslag Gemeenteraad 05-07-2023