Gemeenteraad op 9-2-2022

Locatie Stadhuis, ivm coronaregels persoonlijk aanmelden via raadsgriffie@hengelo.nl voor 9 febr. 12.00 uur
Datum/tijd 09 feb 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De huidige referendum verordening Hengelo dateert uit 2017. Naar aanleiding van de evaluatie van het referendumverzoek afvalbeleid is destijds geconcludeerd dat deze enige aanpassing behoefde. Deze aanpassing is gecombineerd met de nieuwe Referendum Modelverordening van de VNG die eind 2019 / begin 2020 is verschenen. De onafhankelijke referendumcommissie Hengelo heeft geadviseerd om de nieuwe VNG Model referendum verordening over te nemen, als basis voor de Hengelose Referendum Verordening. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met deze voorgestelde Referendumverordening Hengelo. Daarnaast loopt de benoemingstermijn af van de huidige leden van de referendumcommissie. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de commissieleden te herbenoemen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding Referendumverordening: met 21 stemmen voor en 13 stemmen tegen (VVD, CDA, LokaalHengelo en lid Janssen) vastgesteld. Herbenoeming leden referendumcommissie: namens de stemcommissie deelt M. Huis in 't Veld mee dat de leden van de referendumcommissie met 33 stemmen voor en 1 ongeldige stem worden herbenoemd. Stemverklaring: M. Elferink (CDA).

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Lokaal Hengelo, lid Janssen en lid Capelle) verworpen.

De energietransitie is één van de grootste maatschappelijke opgaven om klimaatverandering tegen te gaan. Afgelopen zomer waren de gevolgen hiervan duidelijk zichtbaar. Ook in Hengelo hebben we daar een staartje van meegekregen. Daarom moeten we nu stappen zetten, door de elektriciteit die wij verbruiken duurzaam op te wekken. Hoe, waar en met wie gaan we in Hengelo de komende jaren duurzame energie opwekken staat in het omgevingsprogramma Nieuwe Energie. Net als waar energieprojecten aan moeten voldoen en hoe de Hengeloërs en de inwoners van buurgemeenten hebben kunnen meedenken. Rond dit Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 zijn door bewoners en organisaties diverse zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Hengelo stelt U graag in de gelegenheid om uw zienswijze nader toe te lichten in deze vergadering. U kunt daartoe gebruik maken van het spreekrecht, dat voor iedere bewoner openstaat. Dat kan in een digitale vergadering van de Politieke markt op woensdag 19 januari via ZOOM. Insprekers die het woord wensen te voeren (max. 5 minuten per persoon) in deze digitale vergadering kunnen zich uiterlijk maandag 17 jan. om 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar raadsgriffie@hengelo.nl met vermelding van uw naam. In de Politieke markt van 25 januari 2022 zal de raad vervolgens zelf zijn mening geven over het voorstel.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 12 stemmen tegen (CDA, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, lid Janssen en lid Capelle) vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 33. Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 11 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen, LokaalHengelo, PVV, lid Janssen en lid Capelle) verworpen. Stemverklaring: E. van der Brugh (ProHengelo).

De ontwerp Afvalstoffenverordening 2022 is door het college van B&W op 12 oktober 2021 voor inspraak vrijgegeven (3315272). Hierna heeft de ontwerp afvalstoffenverordening gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen van 20 oktober tot en met 30 november 2021. In totaal zijn er twee zienswijzen binnengekomen. De afvalstoffenverordening is op basis van de zienswijzen niet gewijzigd. Wel wordt conform de zienswijzen een overgangstermijn van drie maanden gehanteerd alvorens de JA-JA sticker wordt ingevoerd.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: S. Janssen (VVD).

De gemeente heeft met het oog op een gezond financieel beleid een aantal reserves. Om daar verstandig mee om te gaan bepaalt de Financiële verordening dat minimaal eens per jaar nut en noodzaak daarvan wordt beoordeeld. In de Kadernota 2022-2025 is er ingegaan op de kaderstelling en ontwikkeling van het weerstandsvermogen. In het vervolg valt alleen de algemene reserve onder de vrij aanwendbare reserves. Met deze evaluatie worden een aantal bedragen overgeheveld en in sommige gevallen de reserves opgeheven naar de algemene reserve of een andere bestemmingsreserve.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Daarvoor is een aantal raadsbesluiten nodig, onder meer over delegatie en adviesrecht. De raad heeft het Delegatiebesluit omgevingsplan vastgesteld. Hiermee wordt geregeld dat het college kleine aanpassingen van het omgevingsplan kan doen, zonder besluitvorming door de raad. Bijvoorbeeld het aanpassen van het omgevingsplan aan veranderingen in wet- en regelgeving, het opnemen van verleende omgevingsvergunningen en het verwerken van kaderstellend beleid dat door de raad is vastgesteld. Ook heeft de raad de Regeling adviesrecht buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vastgesteld. Dit gaat over activiteiten waarin het omgevingsplan niet voorziet en die dus afwijken van het omgevingsplan. Net als nu het geval is, kan het college zulke activiteiten met een omgevingsvergunning mogelijk maken. Soms zal hierbij advies van de raad nodig zijn. In de regeling bepaalt de raad wanneer dat het geval is. Dit adviesrecht komt in de plaats van de verklaring van geen bedenkingen.

Ingetrokken

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen (GroenLinks en lid Huis in 't Veld) aanvaard.


Audioverslag Gemeenteraad 09-02-2022