Gemeenteraad op 9-3-2022

Locatie Stadhuis, Raadzaal
Datum/tijd 09 mrt 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Voor de ontwikkeling van Hart van Zuid is in 2008 een bestemmingsplan opgesteld. Dat bestemmingsplan is op 16 december 2008 vastgesteld. Het voorliggend plan is de actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Het plangebied van het voorliggende bestemmingsplan is anders dan dat van het bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Naastgelegen gebieden waarvoor nog geen actueel bestemmingsplan gold zijn nu ook meegenomen. De gebieden waarvoor een ontwikkelopgave is of waarvoor het handhaven van de huidige bestemming onzeker is, zijn uit het plangebied gehaald. Wanneer voor de gebieden waar in de toekomst een ontwikkeling wordt verwacht zich een concreet plan voordoet, zal hiervoor een separate bestemmingsplan procedure worden doorlopen. Tegelijk met deze actualisatie loopt de procedure van het parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek. Met dit paraplubestemmingsplan wordt de geluidszone en het industrieterrein conform artikel 41, lid 1 van de wet Geluidhinder opgeheven. En worden grote lawaaimakers niet meer toegestaan. Beide bestemmingsplannen hebben van 20 oktober t/m 30 november 2021 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie is één zienswijze ingediend. Tegen het bestemmingsplan Parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek zijn geen zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente hengelo is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Hart van Zuid uit 2008. Deze actualisatie loopt samen met onderhavig plan van de dezonering van het industrielawaai. Om woningbouw op een flexibele wijze in te passen is het opheffen van de status van het gezoneerde industrieterrein nodig. Dit is mogelijk omdat de laatste grote lawaaimaker in de zin van de Wet Geluidhinder aan het eind van dit jaar gaat verhuizen. In de nieuwe regels wordt de vestiging van grote lawaaimakers uitgesloten. Hiermee wordt het gezoneerd industrieterrein opgeheven. Het bestemmingsplan Parapluplan dezonering industrielawaai Wilderinkshoek bestaat uit een verbeelding en planregels en gaat vergezeld van een toelichting. Op de verbeelding wordt de omvang van het plangebied duidelijk gemaakt. De regels bevatten de materiële inhoud van de bestemmingen. De verbeelding en de planregels vormen tezamen het juridische toetsingskader voor ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting bevat met name de aan het plan ten grondslag liggende gedachten. Het opheffen van de geluidzone en het industrieterrein vindt conform artikel 41, lid 1 van de Wet Geluidhinder plaats door middel van een bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 20 oktober t/m 30 november ter inzage gelegen. binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het klimaat verandert en de laatste jaren sneller dan ooit tevoren. Natuurlijk zetten we ons als gemeente in voor het verminderen van deze klimaatverandering, bijvoorbeeld door het opwekken en gebruiken van duurzame energie te stimuleren. Tegelijkertijd zullen extreme weersomstandigheden steeds vaker voor gaan komen en zullen zomers en winters steeds wisselvalliger worden. Daarom moeten we nú aandacht hebben voor de klimaatverandering en ons voorbereiden op de toekomst. Op veel plekken in de stad wordt hier al hard aan gewerkt: denk aan het terugbrengen van beken, maar ook het vergroenen en het afkoppelen van regenwater in de stad zijn mooie voorbeelden. Maar er moet meer gebeuren, daarom zijn we al in 2019 in Hengelo in gesprek gegaan met inwoners, de gemeenteraad en experts. Alle input is verwerkt in deze klimaatadaptatiestrategie. Deze strategie geeft ons richting en antwoord op de vraag: hoe maken we Hengelo de komende jaren klimaatbestendig? De strategie gaat ook over verwachtingen: waar gaan we als gemeente mee aan de slag? En wat verwachten we van onze inwoners? De strategie levert uiteindelijk een uitvoeringsprogramma op. Een programma met concrete acties waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Maar ook, welke gevolgen van klimaatverandering accepteren we?

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In Beckum is behoefte aan nieuwbouwwoningen. Er is vooral veel vraag naar woningen voor jonge Beckumers die starten op de woningmarkt. In de afgelopen periode is in overleg met diverse vertegenwoordigers vanuit Beckum een gewerkt aan een plan voor woningbouw op veld 3 van TVO. TVO is bereid om de benodigde grond hiervoor te verkopen aan de gemeente. Om de vervolgstappen voor deze woningbouwontwikkeling mogelijk te maken is het nodig dat de gemeenteraad een grondexploitatie vaststelt.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding; met algemene stemmen vastgesteld.

De raad wordt met dit besluit voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen om tot uitvoering van een belangrijk onderdeel uit het actieplan binnenstad over te gaan, namelijk de herinrichting van het Wetplein en omgeving.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (BurgerBelangen, ChristenUnie, GroenLinks, lid Capelle en lid Janssen) verworpen.

In de 1e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorkomende voorstellen met financiële gevolgen voor de programma’s van de Beleidsbegroting 2022 verwerkt en de collegebesluiten die niet via een afzonderlijk voorstel aan de raad zijn voorgelegd. Daarnaast zijn ook de gevolgen van eerdere raadsbesluiten verwerkt en worden hier in een afzonderlijk overzicht gepresenteerd. De verzamelwijziging heeft geen effect voor het begrotingssaldo, maar is enkel een budgettair neutrale mutaties van de uitgaven en de inkomsten.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Wanneer activiteiten, waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld, nog niet (geheel) zijn uitgevoerd binnen het boekjaar, leidt dit tot een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting. Middels deze overheveling wordt er gebruik gemaakt van de mogelijkheid deze activiteiten in het volgende begrotingsjaar (verder) uit te voeren.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling "Presentatie beeldende kunst" en het voorstel aan de gemeenteraad om het subsidieplafond vast te stellen, wordt een volgende stap gezet om te komen tot een kunstzaal in Hengelo. Na het vaststellen van het subsidieplafond, worden organisaties in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen en kan er een keuze gemaakt worden voor het toekennen van de subsidie aan één organisatie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) vastgesteld.

Het plangebied betreft een deel van de Bloemenbuurt waar voorheen een verzorgingshuis heeft gestaan en een aantal daarom heen staande sociale huurwoningen (portiek-etagewoningen en kabouterwoningen). Welbions heeft in overleg met de gemeente een ontwerp gemaakt om het gebied ruimtelijk aan te passen. De 16 portiek-etage woningen aan de Narcisstraat en een aantal kabouterwoningen worden gesloopt. De resterende kabouterwoningen zijn inmiddels gerenoveerd. In het plangebied worden ook nieuwe woningen gerealiseerd. In totaal komen er (inclusief nieuwbouw en gerenoveerde kabouterwoningen) 58 woningen in het plangebied. Daarnaast voorziet het plan in een aanmerkelijke verbetering van de parkeermogelijkheden in het plangebied. In het plan wordt met het oog op klimaatverandering rekening gehouden met afkoppelen van hemelwater en waterberging in de vorm van wadi's. Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Bloemenbuurt vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Er wordt voorgesteld om, als handreiking richting belastingplichtigen, voor het gehele jaar 2021 af te zien van precarioheffing voor wat betreft terrassen (conform 2020) en uitstallingen (aanvullend op 2020, omdat dit voornamelijk winkels betreft), en deze hoofdstukken (zijnde respectievelijk 7 en 1) te laten vervallen in de tarieventabel.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De raad wordt voorgesteld om subsidieplafonds vast te stellen voor de subsidieregelingen om ook voor 2022 een eenmalige vaste bijdrage beschikbaar te kunnen stellen aan ondernemers en organisaties voor sport en cultuur voor de controle op de coronatoegangsbewijzen

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Flitsbezorgsupermarkten (snelle bezorgsupermarkten met magazijnen en zonder winkelfunctie) spreiden zich sinds een aantal maanden als een olievlek over de diverse (grote) steden in ons land uit. Ondanks dat ze niet voor publiek toegankelijk zijn, vallen ze binnen het begrip detailhandel en kunnen ze zich dus zonder nadere ruimtelijke afweging vestigen in tal van panden met een detailhandelsbestemming. Op meerdere plekken zal dit tot overlast kunnen leiden. De gemeente kan op dit moment niet sturen op flitsbezorgsupermarkten die overlast geven. Daarom is besloten om tijdelijke regelgeving (dit voorbereidingsbesluit) te maken om te voorkomen dat zich op ongewenste plekken nieuwe flitsbezorgdiensten gaan vestigen. Dat vraagt nog om uitwerking in de vorm van nieuw beleid in de komende periode. Dit beleid zal uiteindelijk de basis moeten vormen voor een nieuw bestemmingsplan. Het blijft met een omgevingsvergunning mogelijk om nieuwe vestigingen toe te staan als - kortgezegd - een goed woon-en leefklimaat en vitaal kerngebied/winkelgebied gewaarborgd is.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen voor en 6 stemmen tegen (LokaalHengelo, PVV, lid Capelle en lid Janssen) verworpen.


Videoverslag Gemeenteraad 09-03-2022