Gemeenteraad op 22-6-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 22 jun 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Direct ten zuiden van het winkelcentrum Esrein bevindt zich langs de Laan Hart van Zuid een braakliggend terrein. Initiatiefnemer is voornemens dit gebied ter herontwikkelen tot een woongebied met 68 woningen. De ontwikkeling, het woongebied wordt De Appendage genoemd, voorziet concreet in 33 grondgebonden woningen en 35 appartementen rondom een gezamenlijke groene binnenruimte. Het ontwerp beeldkwaliteitplan De Appendage en het ontwerp bestemmingsplan De Appendage hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn tegen het bestemmingsplan zienswijzen ingediend, tegen het beeldkwaliteitplan niet. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan De Appendage en het beeldkwaliteitplan De Appendage vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor het bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet erin om op perceel Pruisische Veldweg 220 naast het bestaande tuincentrum/de kwekerij, het hoveniersbedrijf en de dierenartsenpraktijk, ook andere functies zoals bedrijfsmatige activiteiten van milieucategorie 1 of 2, ambachtelijke bedrijven en recreatief medegebruik mogelijk te maken. De bouwmogelijkheden worden ten opzichte van het geldende plan ruim 2700 m2 ingeperkt. Tevens worden de twee op het perceel aanwezige bedrijfswoningen omgezet naar (burger)woningen. In de huidige situatie zijn binnen het plangebied een aantal weilanden aanwezig. Deze vallen nu onder de bestemming Bedrijf. Bij deze planherziening krijgen deze weilanden de bestemming Agrarisch. Deze gronden mogen onder meer worden gebruikt voor hobbymatig agrarisch gebruik, groen en recreatief medegebruik. Door deze omzetting verdwijnt een groot deel van de bedrijfsbestemming. De bestaande weilanden met de al aanwezige beplanting zorgen voor een goede al bestaande landschappelijke inpassing. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Pruisische Veldweg 220 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Met dit bestemmingsplan wordt op een perceel aan de Eetgerinksweg (nabij 25) de bouw van één woning in het kader van de Rood voor Rood regeling mogelijk gemaakt. Dit ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing op percelen aan de Eetgerinksweg (nabij 25), de Morshoekweg 25 en de Schalmedenweg. Ook wordt in het bestemmingsplan de bestemming van de slooplocatie aan de Morshoekweg 25 gewijzigd van bedrijf naar wonen en agrarisch.. Voor het perceel aan de Eetgerinksweg is een inpassings- en beplantingsplan gemaakt. De realisatie van dat inrichtings- en beplantingsplan is opgenomen in een met de initiatiefnemer gesloten Rood voor Rood overeenkomst. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen deze termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Eetgerinksweg nabij 25 en Morshoekweg 25 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het huidige verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) loopt tot en met 2022 en dient te worden geactualiseerd. Het nieuwe vGRP 2023-2027 kan naar verwachting in het voorjaar van 2023 door de raad worden vastgesteld. zodat we in een overgangsperiode komen. Voor deze overgangsperiode stellen we voor om het huidige vGRP te verlengen tot het nieuwe vGRP is vastgesteld. Hierbij wordt tevens voorgesteld om de indexatie van de heffing voor 2023 van 2% te handhaven ter dekking van de opgenomen planen van het huidige vGRP.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 22-06-2022