Gemeenteraad op 13-7-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 13 jul 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om uiterlijk op 1 januari 2025 voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken. In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd. In Hengelo wordt de omgevingsvisie gefaseerd opgepakt om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Na de (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied (fase 1) en binnenstad en Hart van Zuid (fase 2) volgt nu de omgevingsvisie voor het overige stedelijke gebied (fase 3). Hiervoor ligt nu het plan van aanpak ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Nadat de derde fase is afgerond worden de drie deelproducten verwerkt tot één omgevingsvisie voor Hengelo.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het bestemmingsplan Hof te Twekkelo maakt de aanleg van een landgoed mogelijk in Twekkelo. Het landgoed Hof te Twekkelo bestaat uit een grotendeels aaneengesloten geheel van enkele beboste percelen en open landerijen in agrarisch gebruik, omzoomd met houtwallen. Het terrein beslaat een oppervlakte van ca. 22 ha. Het landgoed ligt zowel in de gemeente Enschede als Hengelo. De gronden zijn geconcentreerd rond het erve Den Haimer en de gronden ten zuiden van De Zuivelhoeve. Voor landgoed Hof te Twekkelo is een landgoedontwikkelplan opgesteld. De initiatiefnemer saneert op 3 locaties woningen en/of bijgebouwen. Dit maakt compensatie in de vorm van nieuwbouw mogelijk. Daarnaast draagt de initiatienemer zorg voor het omvormen van 8 hectare landbouwgrond naar nieuwe natuur, investering en herstel van landschapselementen, zoals de aanleg en versterking poelen, het planten van fruitbomen op het erve Elkeman aan de Twekkelerweg 356 en het versterken van een houtwal, het planten van de solitaire boomgroep, het versterken van het bosperceel en de aanleg van een nieuw wandelpad. Tevens draagt de initiatiefnemer zorg voor herstel van openbare routes en openstelling van de wandelpaden voor bezoekers. De ontwikkelingen in beide gemeenten kunnen niet los van elkaar gezien worden, daarom wordt het plan aangevlogen als intergemeentelijke gebiedsontwikkeling. Door beide gemeenten is gezamenlijk een bestemmingsplantoelichting en bijbehorende verbeelding voorbereid om het nieuwe landgoed mogelijk te maken. Iedere gemeente heeft een eigen set regels opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan Hof te Twekkelo heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 3 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Hof te Twekkelo" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Hof te Twekkelo. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Hof te Twekkelo vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente Hengelo heeft in 2021 voor € 23,6 miljoen aan woningbouwkavels verkocht, voor € 14,8 miljoen aan bedrijfskavels en voor € 0,5 miljoen aan overige verkopen. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 22,9 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is in 2021 met € 55,9 miljoen gedaald. Alle resultaten in 2021 leiden er toe dat de reserve van het grondbedrijf met € 6,5 miljoen is gegroeid naar € 20,4 miljoen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding; met algemene stemmen vastgesteld.

Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. de Jaarstukken 2021 (het Jaarverslag en de Jaarrekening).

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 7 stemmen voor (SP, GroenLinks en LokaalHengelo) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 9 stemmen voor (SP, GroenLinks, Forum voor Democratie en LokaalHengelo) verworpen.

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied, omgeving Kristenbos heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan buitengebied, omgeving Kristenbos vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen (VVD, SP, PVV, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, ChristenUnie en Forum voor Democratie) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (PVV, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 30 stemmen tegen en 5 stemmen voor (PVV, LokaalHengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 13 stemmen voor (SP, GroenLinks, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, ChristenUnie en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 11 stemmen voor (SP, GroenLinks, ProHengelo, LokaalHengelo en Forum voor Democratie) verworpen.


Videoverslag Gemeenteraad 13-07-2022