Gemeenteraad op 7-9-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 07 sep 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Ska-pa wil het kantoorpand ‘Villa Markant’, gelegen aan de Deldenerstraat 59, transformeren tot broedplaats voor jonge IT-bedrijven, waarbij de kantoorruimtes worden afgestemd op de fase waarin het groeiende bedrijf zich bevindt en waar de mogelijkheid bestaat om binnen het pand door te kunnen ontwikkelen en te groeien onder de vleugels van gerenommeerde partijen. Er zal onder andere worden voorzien in verschillende typen werk- en overlegplekken, zoals gedeelde werkplekken, break-out ruimtes, stilte werkplekken en privé werkplekken. Daarnaast wil Ska-pa op het naastgelegen perceel, gelegen aan de Marskant, een ‘stadsvilla’ realiseren, bestaande uit maximaal acht huurappartementen, welke zeer geschikt zullen zijn voor jong professionals. Voor de realisatie van dit plan heeft Ska-pa de gemeente verzocht de coördinatieregeling toe te passen. Het coördineren van de voorbereiding en de bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning heeft tot gevolg dat de voorbereidingsprocedure van de betrokken besluiten gestroomlijnd en vereenvoudigd wordt. Voor de burger heeft coördinatie tot gevolg dat de rechtsbescherming en procedures worden vereenvoudigd en versneld.

Vastgesteld

Stemmende 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De damwandconstructie en de taluds in de Lauraparkvijver moeten worden vernieuwd. Dit heeft geleid tot discussie met de bewoners van de Berendinastraat omtrent de eigendom en de toegankelijkheid van de voorziening. Met de bewoners zijn daarover nu afspraken gemaakt. De gronden tussen de vijver en de huispercelen Berendinastraat 23 t/m 53 (oneven nummers) worden aan de bewoners verkocht, waarbij de toegankelijkheid voor onderhoud is gegarandeerd. Door middel van deze verkoop komt een einde aan de discussie over de aanleg van de nieuwe damwandconstructie in de Lauraparkvijver. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de raad toestemming verleent tot verkoop van de gronden voorzover ze in de hoofdgroenstructuur zijn gelegen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de In de Zomerbrief 2022 is aangegeven dat de financiële consequenties voor de jaarschijf 2022 uit de Zomerbrief in een afzonderlijke verzamel(begrotings)wijziging van de Beleidsbegroting 2022 worden aangeboden aan de raad. Deze 3e verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022 heeft alleen betrekking op de autonome financiële effecten in de jaarschijf 2022 in de Zomerbrief 2022-2026.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen (LokaalHengelo) vastgesteld. Stemverklaring: H. Koetsveld (SP).

Op basis van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo heeft SP-raadslid Koetsveld op 22 juli 2022 een initiatiefvoorstel ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. De fractie stelt de gemeenteraad voor om het college op te dragen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag te wijzigen, zodanig dat in plaats van huishoudens met een inkomen tot 120% van het Wsm categoriaal alle huishoudens met een inkomen tot 130% Wsm in aanmerking komen. Het college is uitgenodigd wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad te brengen. Als deze worden ontvangen, worden deze aan de stukken van de zaak toegevoegd.

Niet vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met 19 stemmen tegen en 13 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, ProHengelo, ChristenUnie en Hengelose Burgers) verworpen. Stemverklaring: S. Janssen (VVD) en H. Daals (BurgerBelangen).

Aanvaard

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met 28 stemmen voor en 4 stemmen tegen (SP) aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 07-09-2022