Gemeenteraad op 21-9-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 21 sep 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

In februari 2022 is er met de raad gesproken over de structuurwijziging van rekenkamercommissie naar een rekenkamer. Op grond van het wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers een verplichting voor gemeenten en provincies. Middels dit voorstel wordt de raad voorgesteld om de Verordening Rekenkamer Hengelo 2022 vast te stellen om de doorontwikkeling van Rekenkamercommissie naar Rekenkamer te bekrachtigen. De financiële aspecten behorende bij de doorontwikkeling zijn meegenomen in de Zomerbrief 2022-2026 en worden later dit kalenderjaar verwerkt in het voorstel voor de beleidsbegroting 2023-2026.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De gemeente heeft in 2021 afspraken gemaakt met Leyten-Trebbe om een gebiedsvisie te maken voor de Sportlaan Driene en omgeving. Op 27 januari 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden in de ontwikkelingen rondom Sportlaan Driene in de Mariakerk. De raad is geïnformeerd tijdens een Politieke Markt. Tijdens deze avond hebben mensen ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. De gebiedsvisie heeft ter inzage gelegen tot en met begin maart 2022. Ieder kon een zienswijze indienen. In totaal zijn er 15 zienswijzen ingediend. In de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene zijn alle reacties afzonderlijk beantwoord. De ingediende zienswijzen leiden niet tot aanpassing van de gebiedsvisie Campus Driene. College en raad zullen nu een besluit nemen over de gebiedsvisie en de reactienota.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met 33 stemmen tegen en 4 stemmen voor (PVV, Forum voor Democratie en Hengelose Burgers) verworpen.

Langs de beek aan de Marskant staan op dit moment bomen van wisselende kwaliteit. Door deze te kappen en de hele beekzone opnieuw in te richten met groen, wordt het een gebied met meer kansen voor natuur en ecologie. De beekzone wordt hierdoor toekomstbestendig aangelegd.

Vastgesteld

Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 21-09-2022