Gemeenteraad op 26-10-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 26 okt 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft besloten de nota van uitgangspunten (nvu) voor het deelgebied De Koppeling in Hart van Zuid (voorheen Business District) vast te stellen. Dit gebied rondom de voormalige Hofstede MTS bij het station Hengelo wordt ontwikkeld tot een uniek en dynamisch gebied, waar mensen kunnen werken, wonen en overnachten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 2021 een concept nota van uitgangspunten opgesteld. Uitgangspunt is dat grote delen van het karakteristieke gebouw kunnen blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. De nvu is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het concept, dat in 2021 ter inzage heeft gelegen. Er zijn toen drie zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is een hotelonderzoek uitgevoerd naar kwalitatieve en kwantitatieve marktruimte naar hotelkamers in Hengelo. Dit externe onderzoek bevestigt dat er in Hengelo ruimte is voor 95 – 105 kamers. In de (concept) nota van uitgangspunten voor De Koppeling wordt uitgegaan van 60 – 80 kamers en dat past binnen deze marktruimte. Ook heeft de raad besloten om de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en de voorbereiding van een omgevingsvergunning samen op te laten lopen via een zogenoemde coördinatieregeling. Dit houdt in dat de ontwikkelaar zijn bouwplan voor eigen risico moet ontwikkelen parallel aan het opstellen van het bestemmingsplan. Het is de verwachting dat deze verdere planuitwerking ongeveer één jaar in beslag zal nemen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Als een inwoner om welke reden dan ook moeite heeft om zelfstandig mee te doen in de maatschappij, dan mag het op de overheid rekenen. Of dat nou tijdelijk is, voor altijd, of omdat het ouder wordt. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is. Van huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij schulden, van Regiotaxi tot zinvolle daginvulling. De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Enerzijds omdat we de gemeente weer terug in de wijken willen brengen, anderzijds is er ook een financiële noodzaak. De kosten van de voorzieningen en het aantal mensen dat hier gebruik van maakt, nemen steeds meer toe. Als de gemeente niets doet, komt de gemeente jaarlijks 8 tot 11 miljoen euro tekort. Dat zou betekenen dat we de zorg voor mensen die dat echt nodig hebben straks wellicht niet meer kunnen garanderen. En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom gaan we het sociaal domein anders organiseren. Door te zorgen voor meer voorzieningen in de wijk, dichterbij de Hengeloërs. De gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de aanvullende beleidskaders van het Nieuw Hengelo's Model zoals verwoord in het 'Transformatieplan, voor een toekomstbestendig sociaal domein voor Hengelo'.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36 Stemverhouding: met 26 stemmen voor en 10 stemmen tegen (SP, GroenLinks, LokaalHengelo en Hengelose Burgers) vastgesteld. Stemverklaring: F. Peters (ProHengelo).

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 13 stemmen voor (SP, PVV, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, A. Booijink (GroenLinks) en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 12 stemmen voor (GroenLinks, PVV, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, Forum voor Democratie en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 13 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, F. Peters (ProHengelo), Hengelose Burgers, Forum voor Democratie en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 22 stemmen tegen en 14 stemmen voor (SP, GroenLinks, ProHengelo, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, Forum voor Democratie en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 12 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, E. van der Brugh (ProHengelo), ChristenUnie, Hengelose Burgers) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 11 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, ChristenUnie, Hengelose Burgers) verworpen.

De inwoner staat centraal, dat is wat in Hengelo het uitgangpunt is. Mensen willen vaker, en op verschillende manieren invloed uitoefenen op hun omgeving of situatie. Dat vraagt doorlopend contact en interactie. Hiermee werken we aan vertrouwen bij mensen en werken we samen aan een fijne en prettige manier van samenleven in Hengelo. Een denkkader waarin we als Hengelo aangeven hoe we betrokkenheid en invloed van inwoners op alles wat we als gemeente doen ontbreekt tot dusver. Daarom is dit denkkader participatie gemaakt. Participatie is niet nieuw in Hengelo. Als gemeente zijn we gewend om met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, (keten)partners en andere betrokkenen het gesprek aan te gaan en samen te werken. Participatie vraagt om maatwerk en een bewuste afweging. Daarom biedt het vast te stellen denkkader participatie houvast voor inwoners, bestuurders en medewerkers van de gemeente. Met dit denkkader kunnen we bewuste keuzes maken in de omvang, het niveau en de vorm van participatie en geeft het helderheid in de onderlinge verwachtingen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 25 stemmen tegen en 11 stemmen voor (SP, GroenLinks, LokaalHengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

De Raad trekt de verordening Individuele Studietoeslag 2015 in. Deze is van rechtswege vervallen op 1 april 2022. Voor de duidelijkheid wordt deze nu ook officieel door de Raad ingetrokken.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemmende verhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 12 stemmen voor ( Sp, GroenLinks, LokaalHengelo, Hengelose Burgers, Forum voor Democratie en ChristenUnie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 35 stemmen voor en 1 stem tegen (Forum voor Democratie) aangenomen.


Videoverslag Gemeenteraad 26-10-2022