Gemeenteraad op 9-11-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 09 nov 2022 17:00 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De Tweede Beleidsrapportage 2022 geeft een beeld van afwijkingen van uitgevoerd beleid en financiën tot en met augustus 2022. Bijna zekere effecten van de laatste 4 maanden worden meegenomen, zodat er een beeld ontstaat van uitvoering en exploitatie per eind 2022. Deze Tweede Beleidsrapportage 2022 sluit met een voordeel van € 7,7 miljoen. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. De stijgende lonen en prijzen raken de gemeentelijke uitgaven dit jaar – tegen de verwachting in – nog beperkt. De incidenteel hogere rijksvergoeding voor onder andere de toenemende inflatie hoeven we daarom nu nog niet in te zetten. Toch zien we signalen dat de hoge inflatie wel grote impact gaat hebben. Zo voorzien we nu al teruglopende winsten in de grondexploitatie en vertraging in de grondverkopen. We stellen voor de middelen beschikbaar te houden wanneer de financiële (nood)situatie bij onze inwoners, instellingen, verenigingen en kernvoorzieningen daarom vraagt en passen hiervoor maatwerk toe. Ons financieel meerjarig perspectief laat op basis van de septembercirculaire 2022 geen significante verandering zien; de terugloop in het gemeentefonds vanaf 2026/2027 blijft helaas nog steeds zeer groot waardoor onzekerheid over een stabiel structureel financieel perspectief nog steeds uitblijft.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2023-2026 en aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit naar verwachting op 25 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 9 november a.s. een besluit. De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Zomerbrief 2022-2026 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting op orde te hebben, met een algemene reserve die ruim voldoende is. Met een begrotingsomzet in 2023 van € 347 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. Deze stevige ambitie voor de lange termijn geven we vorm in de strategische agenda. Dit is voor ons de koers voor de toekomst van Hengelo. Hierbij denken we aan de volgende thema’s: 1. Dwarsthema: De inwoner centraal; 2. Wijkgerichte aanpak; 3. Toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling; 4. Transformatie sociaal domein; 5. Draagvlak voor duurzame inrichting. We verwachten dat we in de komende Zomernota 2023-2027 nog aanzienlijke bedragen nodig hebben voor de uitvoering van de uitgewerkte grote maatschappelijke opgaven en onder meer het integraal huisvestingsplan onderwijs. Dit huisvestingsplan zal aansluiten bij de bevolkingsontwikkeling in de verschillende wijken. Voor een toekomstbestendig sociaal domein is het noodzakelijk dat we de zorg en ondersteuning anders organiseren. Voor het transformatieplan sociaal domein verwijzen wij naar het afzonderlijke, eerder aangeboden raadsadvies. De inhoudelijke en financiële vertaling op hoofdlijnen is verwerkt in de begroting. Per saldo nemen de lokale woonlasten in 2023 voor een eigenaar van een woning met 4,4% toe ten opzichte van 2022. Voor een huurder is de toename 4,2%. Dit is nog onder de verwachte inflatie voor 2023.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 30 stemmen voor en 4 stemmen tegen (SP en Forum voor Democratie) vastgesteld. Stemverklaring: Han Daals (BurgerBelangen) en Vincent Mulder (SP).

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen (VVD, SP en PVV) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen (SP, ProHengelo, LokaalHengelo, GroenLinks, Forum voor Democratie en ChristenUnie) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen (CDA) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 5 stemmen voor (GroenLinks, D66 en ChristenUnie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen (SP) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, PVV, GroenLinks en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 8 stemmen voor (SP, ProHengelo, GroenLinks en Hengelose Burgers) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 26 stemmen voor en 8 stemmen tegen (SP, PVV, ProHengelo en Forum voor Democratie) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 11 stemmen voor (SP, PVV LokaalHengelo,GroenLinks, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 27 stemmen tegen en 7 stemmen voor (SP, GroenLinks, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

De gemeenteraad heeft de verordeningen voor de gemeentelijke belastingen 2023 vastgesteld. De gemeentelijke woonlasten stijgen met 4,4% voor een eigenaar van een woning en met 4,2% voor een huurder. Er is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 4,5%. De woonlastenstijging ligt daar nog onder. De werkelijke huidige inflatie is veel hoger. Deze is in 2023 nog niet doorgerekend in de tarieven.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 32 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 6 stemmen voor (PVV, LokaalHengelo, Hengelose Burgers en Forum voor Democratie) verworpen.

Hengelose ondernemers dreigen in de problemen te komen door de hoge energielasten. Het kabinet werkt ook aan steunmaatregelen voor ondernemers. Deze gaan echter pas begin 2023 in. Terwijl verschillende ondernemers nu worden geconfronteerd met sterk gestegen energielasten. Gezonde bedrijven dreigen hierdoor in de problemen te komen. De raad heft daarom besloten een kredietmogelijkheid aan te bieden aan deze bedrijven. Deze kredietmogeljkheid geldt tijdelijk ter overbrugging totdat de landelijke regeling van kracht wordt. De raad wil hiermee gezonde bedrijven die in de problemen dreigen te komen ondersteunen. Tijdens de behandeling in de raadsvergadering is het voorstel geamendeerd besloten. Zie daarvoor agendapunt D01 - A01 Amendement Energiefonds Ondernemers.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 34. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 09-11-2022