Gemeenteraad op 23-11-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 23 nov 2022 19:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Aan mevrouw L.E. Smit is wegens ziekte voor een eerste keer tijdelijk ontslag verleend als lid van de raad van de gemeente Hengelo. Op 23 november 2022 is de heer L. Schoonhoven benoemd tot tijdelijke opvolger. De benoeming van de heer L. Schoonhoven geldt voor een periode van 16 weken en eindigt automatisch op 15 maart 2023.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt S. Janssen (VVD) mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer L. Schoonhoven (D66) toe te laten als raadslid.

In de raadsvergadering van 9 april 2019 heeft de raad ingestemd met een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsfunctie (raadsbesluit nr. 2355867) die moet leiden tot een nieuw contract voor de controle vanaf het boekjaar 2020. Het resultaat van de gezamenlijke aanbesteding is dat de raad op 3 december 2019 bij raadsbesluit nr. 2442137 heeft besloten om PricewaterhouseCoopers BV te benoemen als nieuwe accountant. In dit voorstel wordt de raad geadviseerd om gebruik te maken van de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de duur van 3 jaar. Deze verlenging is gebaseerd op de mogelijkheid die in de gesloten overeenkomst tussen de gemeente Hengelo en PricewaterhouseCoopers BV is opgenomen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 31 Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In een omgevingsvisie worden strategische ambities voor de lange termijn vastgelegd. De omgevingsvisie voor Hengelo stellen we in drie fasen op. De eerste fase voor het buitengebied is afgerond en vastgesteld. De tweede fase voor de binnenstad, de stationsomgeving en Hart van Zuid is afgerond. Deze fase noemen we de omgevingsvisie het Hart van Hengelo. Over deze fase moet de gemeenteraad nu een besluit nemen. De laatste fase voor de rest van de stad is in voorbereiding. Samen zullen deze fases de omgevingsvisie Hengelo vormen. De omgevingsvisie het Hart van Hengelo biedt ons de kans om de binnenstad, de stationsomgeving en Hart van Zuid meer als één geheel te gaan zien en met elkaar te verbinden.

Vastgesteld

Stemmende leden: 31. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: G. Vennegoor (SP).

De Algemene subsidieverordening (Asv) regelt de essentiële elementen van het proces van subsidieverstrekking in Hengelo, zoals de subsidieaanvraag, de beslistermijnen, de weigeringsgronden en de bevoorschotting. De laatste wijziging van de Asv heeft plaatsgevonden in 2011. De verordening is daarom geactualiseerd. De actualisering betreft overwegend aanpassingen aan het model van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten, maar is tevens aangepast naar lokale wensen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 31. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

In de Gemeentewet en andere wetten is de raad bevoegdheden toegekend. De gemeenteraad kan een aantal bevoegdheden overdragen aan het College van B&W. Dat heeft de raad laatstelijk in 2011 gedaan met het Raadsdelegatiebesluit. Omdat één van de wetten in dat besluit is gewijzigd, de Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid, moet de raad het raadsdelegatiebesluit op dit punt aanpassen. Aldus is aan de raad voorgesteld .

Vastgesteld

Stemmende leden: 31. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 31. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen (VVD, SP, ChristenUnie, Forum voor Democratie, ProHengelo en PVV) aanvaard. Stemverklaring: M. Boers (VVD).


Videoverslag Gemeenteraad 23-11-2022