Gemeenteraad op 31-1-2024

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 31 jan 2024 19:30 - 23:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het raadslid mevrouw Hekman heeft afscheid genomen als raadslid en dit schriftelijke bevestigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de raad binnen de fractie van VVD. Met de toelating van de heer Lensink (VVD) als nieuw raadslid, wordt in deze vacature voorzien.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit V. ten Voorde (PvdA), H. Daals (BurgerBelangen) en V. Mulder (SP) tevens voorzitter, deelt V. Mulder mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer L.A.M. Lensink (VVD) toe te laten als raadslid.

Om beoogd nieuwe raadsleden mee te laten draaien in de politieke arena, maar ook om (kleine) fracties te ondersteunen, heeft de raad van Hengelo bepaald dat elke fractie maximaal 2 fractievertegenwoordigers mag laten benoemen. De fracties zijn na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 uitgenodigd om (nieuwe) kandidaten voor benoeming als fractievertegenwoordiger voor te dragen. Binnen de fractie van Pro Hengelo wordt middels dit voorstel een tweede fractievertegenwoordiger voorgedragen.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven, bestaande uit V. ten Voorde (PvdA), H. Daals (BurgerBelangen) en V. Mulder (SP) tevens voorzitter, deelt V. Mulder mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om de heer B.G. van Wakeren (ProHengelo) toe te laten als fractievertegenwoordiger.

Minimaal eens in de vier jaar moet de gemeenteraad veiligheidsbeleid vaststellen. Dit beleid vormt de basis voor de gemeente om effectief te sturen op de belangrijkste veiligheidsproblematiek en de gezamenlijke inzet met alle relevante partners. Het huidige veiligheidsbeleid loopt tot en met 2024. Door de crises de wens om het beleid synchroon te laten lopen met het meerjarenbeleidsplan van de politie, wordt begin 2024 dit nieuwe integraal veiligheidsplan aan de gemeenteraad van Hengelo voorgelegd. In de totstandkoming van het integraal veiligheidsbeleid hebben meerdere lokale en regionale partners samengewerkt om de veiligheidssituatie in kaart te brengen. Op basis van politiecijfers is de feitelijke onveiligheid in beeld gebracht. Vervolgens hebben betrokken adviseurs en partners in meerdere sessies hun perspectieven gedeeld. Tijdens de raadsbijeenkomst op 12 april en de politieke markt is uitgebreid stilgestaan bij de veranderingen die gaande zijn in de samenleving op het gebied van veiligheid en criminaliteit en wat daarbij belangrijk is voor de raad in het beleid. Het beleid bevat de ambities en doelstellingen waarmee de gemeente regie voert op veiligheid. Vijf thema’s zijn beschreven die de veiligheidsagenda vormen voor de komende periode: ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, zorg en veiligheid, jeugd en veiligheid en maatschappelijke stabiliteit. Voor ieder thema is benoemd wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Door de gemeente Hengelo wordt een aantal grondexploitaties gevoerd. Deze behoren tot de verschillende ruimtelijke projecten die in de stad worden gerealiseerd. Jaarlijks stelt de raad, voorafgaand aan de herzieningen van de grondexploitaties, de parameters vast waarmee de grondexploitaties worden doorgerekend. Het gaat daarbij om de rekenkundige uitgangspunten voor berekening van opbrengstenstijging, kostenstijging en rente. Deze uitgangspunten gelden, tenzij er project-specifiek expliciet anders is besloten, voor alle grondexploitaties. Daarmee wordt vergelijkbaarheid en transparantie gewaarborgd De parameters moeten voor de start van de herzieningen vastgesteld zijn, zodat deze daarna verwerkt kunnen worden in de grondexploitaties. Met dit voorstel wordt gemeenteraad verzocht om de parameters voor de herziening van 2024 vast te stellen.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Verzoek om de nieuwe Archiefverordening vast te stellen. Hierdoor sluit deze verordening beter aan bij de wijze waarop in de praktijk al invulling wordt gegeven aan deze verordening. De taken van de gemeentesecretaris als toezichthouder zijn duidelijker benoemd en is het opnemen in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren toegevoegd.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Het controleprotocol wordt elk jaar vastgesteld door de raad. De accountant gebruikt dit protocol voor de jaarrekeningcontrole 2023. Het protocol moet zijn vastgesteld voordat de accountant start met de controle. Deze controle wordt in maart 2024 uitgevoerd.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.


Videoverslag Gemeenteraad 31-01-2024