Gemeenteraad op 14-2-2024

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 14 feb 2024 19:30 - 23:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Op 1 oktober 2024 loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Hengelo af. De burgemeester heeft aan de commissaris van de Koning laten weten graag voor herbenoeming in aanmerking te komen. In de procedure die bij herbenoeming moet worden gevolgd wordt de gemeenteraad betrokken. De eerste stappen zijn het vaststellen van een verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Hengelo 2024 en het benoemen van de raadsleden die in de vertrouwenscommissie commissie plaatsnemen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 29. Namens het stembureau, bestaande uit A.J. Noordman, E. van der Brugh en C. Toren (PvdA) tevens voorzitter, deelt mw. Toren mee, dat er 29 geldige stemmen zijn uitgebracht, allen voor de benoeming.

Het huidige Meerjarenbeleidsplan van de Politie Oost Nederland loopt bijna af. Volgens de regels moeten de hoogste officier van justitie en de burgemeesters van de steden en dorpen in dit gebied om de vier jaar een nieuw plan maken, zoals vastgelegd in de wet. Voordat het definitieve plan wordt vastgesteld, moet de burgemeester de gemeenteraad om advies vragen. Het plan voor de komende jaren is duidelijk en past perfect bij het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Hengelo. Bovendien laat het plan genoeg ruimte voor lokale prioriteiten en specifieke invullingen. Gezien deze overeenstemming en flexibiliteit in het plan, dient de gemeenteraad geen zienswijze in tegen de inhoud van het meerjarenbeleidsplan. Een aandachtspunt dat blijft spelen, is het tekort aan capaciteit bij de politie. Vooral bij de wijkagenten, die een cruciale rol spelen in het opbouwen van vertrouwen, nabijheid en zichtbaarheid in de samenleving, streeft de politie naar een verdeling van 80% voor hun specifieke taken en 20% voor andere taken. Echter, door het capaciteitstekort worden wijkagenten vaak gedwongen om in te springen bij de noodhulpdiensten. Dit, in combinatie met het wegtrekken van lokale politiefunctionarissen door verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld rondom voetbalwedstrijden, roept zorgen op. Om te voorkomen dat de normen en taken van de wijkagent slechts op papier bestaan, is het van belang hier extra aandacht voor te vragen. De raad brengt dit onderwerp daarom - in een gezamenlijke brief met de gemeenteraden van Borne, Hof van Twente en Haaksbergen - onder de aandacht bij regioburgemeester Bruls. Samen pleiten de gemeenteraden voor het waarborgen van de specifieke rol en doelen van wijkagenten, zodat deze niet alleen op papier bestaan maar ook in de praktijk kunnen worden vervuld.

Vastgesteld

Het voorstel is zonder stemming vastgesteld.

Aanvaard

De motie is zonder stemming aanvaard.


Videoverslag Gemeenteraad 14-2-2024