Gemeenteraad op 13-7-2021

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 13 jul 2021 18:30 - 22:30
Bestuursorgaan Gemeenteraad

De Eerste Beleidsrapportage sluit met een nadelig exploitatieresultaat van € 6,3 miljoen. Het verwachte negatieve saldo van de gemeentebegroting 2021 slaat van een klein voordeel van 0,3 miljoen om in een verwacht nadeel per einde 2021 van € 6 miljoen. De stijging van de kosten voor Wmo en Jeugdzorg dragen grotendeels bij aan dit tekort. De verkregen extra rijksinkomsten voor de Jeugdzorg over 2021 zijn echter nog onvoldoende om deze kostenstijging te kunnen dekken. Meer rijksinkomsten en extra landelijke en lokale maatregelen moeten in de toekomst zorgen voor een betere balans tussen de uitgaven en inkomsten in het sociale domein. Het tekort kan gedekt worden vanuit stelposten voor € 1,3 miljoen en de algemene reserve voor € 4,7 miljoen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer een Kadernota vast, waarin de koers voor de middellange termijn wordt bepaald. In de Kadernota 2022 – 2025 stelt het college de gemeenteraad voor om vooral de huidige koers te bestendigen en een aantal nieuwe beleidsvoorstellen op te nemen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Hengelo op vele fronten duurzaam geïnvesteerd in de stad vanuit een financieel gezonde positie. Het college van B en W wil die ingezette lijn graag voortzetten. De gemeente Hengelo staat op korte termijn voor de uitdaging om de gevolgen van de coronacrisis voor de inwoners en de stad zo goed mogelijk te beheersen. Bovendien zijn er op korte termijn maatregelen nodig, om de tekorten binnen Jeugdhulp en Wmo terug te dringen. Los van deze twee grote opgaven wil het college van B en W de koers van de afgelopen jaren vooral voortzetten. Om een financieel gezonde gemeente te blijven, is het college van mening dat het rijk ook de komende jaren moet zorgen voor voldoende structurele compensatie. Zowel bij bestaande taken, zoals Jeugd en Wmo, als bij nieuwe taken, zoals de verdere uitvoering van het Klimaatakkoord, de Omgevingswet en de landelijke woningbouwopgave. Hierbij speelt ook mee dat er met ingang van 2023 een herverdeling van de rijksmiddelen die de gemeente van het rijk ontvangt plaatsvindt (herverdeling van het gemeentefonds). Op dit moment is niet duidelijk of dat voordelig of nadelig uitpakt voor de gemeente. Dit wordt pas later bekend (uiterlijk mei 2022). In verband met deze onzekerheid én met name de grote onzekerheid als gevolg van de coronacrisis, stelt het college voor om nu geen grote wijzigingen en ingrepen door te voeren voor de stad, naast de aanvullende en aangepaste maatregelen die nodig zijn in het sociaal domein. Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Dat moet ook zo blijven en daar zetten we onverkort op in. We zijn trots op Hengelo en dragen dat uit! Uitgangspunt van de Kadernota is daarom dat we inhoudelijk geen fundamentele koerswijziging voorstellen en onze beleidsambities om een aantrekkelijke stad te zijn met een hoogwaardig voorzieningenniveau op onder meer sport/beweging, cultuur en sociale voorzieningen handhaven. Wij hebben blijvend aandacht voor het behoud van het goede dat we hebben gerealiseerd en we kleuren de eerder geformuleerde centrale thema’s in onze begrotingen: Open stad, Sociale stad, Bruisende binnenstad en Duurzame stad verder in. Wij blijven vol doorwerken aan de ambities zoals opgenomen in eerdere Kadernota's en Beleidsbegrotingen. Wel stellen wij voor binnen deze kaders scherpte te maken door in te zetten op versterking van de sociaal economische ontwikkeling en structuur en het creëren van aantrekkelijke (hoog-)stedelijk woonmilieus in het gebied rondom de stationsomgeving (met Hart van Zuid en de Binnenstad). De belangrijkste reden daarvoor is, dat we hiermee onze beroepsbevolking versterken (leeftijdscategorie 18-67) en daardoor een vitalere stad worden met een evenwichtiger bevolkingsopbouw.

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (Lid Capelle) vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 23 stemmen tegen en 12 stemmen voor (VVD, BurgerBelangen, Lokaal Hengelo en PVV) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (Groenlinks, PvdA, ChristenUnie, M.J. Huis in 't Veld en H. Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 14 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen, GroenLinks, PvdA, PVV, ChristenUnie, M.J. Huis in 't Veld en H. Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 32 stemmen tegen en 3 stemmen voor (GroenLinks en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (D66, LokaalHengelo en Groenlinks) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen tegen en 14 stemmen voor (D66, BurgerBelangen, Lokaal Hengelo, GroenLinks, PVV, M.J. Huis in 't Veld en H. Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen (VVD, CDA, D66, BurgerBelangen en PVV) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 24 stemmen tegen en 11 stemmen voor (D66, LokaalHengelo, GroenLinks, PVV, M.J. Huis in 't Veld en H. Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 26 stemmen tegen en 9 stemmen voor (ProHengelo en SP) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 20 stemmen tegen en 15 stemmen voor (ProHengelo, SP, BurgerBelangen, LokaalHengelo en ChristenUnie) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen (PVV) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 6 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, M.J. Huis in 't Veld en H. Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 30 stemmen tegen en 5 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV en H. Capelle) verworpen.

In de Verordening Maatschappelijke Participatie is geregeld welke voorzieningen de gemeente Hengelo kent voor mensen met een laag inkomen en hun kinderen. Naar aanleiding van het recent vastgestelde Beleidskader armoede en schulden heeft de raad de Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 vastgesteld. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen een uitbreiding van de doelgroep, meer keuzevrijheid voor met name volwassenen en een verhoging van de bijdrage van € 110 naar €125. De bijdrage voor vakantie activiteiten en de gratis toegang tot Metropool/Schouwburg maken nu deel uit van het totale budget (€125).

Gewijzigd vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: M.J. Luttikholt (PvdA).

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 21 stemmen voor en 14 stemmen tegen (VVD, CDA, BurgerBelangen en PVV) aangenomen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 23 stemmen voor en 12 stemmen tegen (VVD, D66, BurgerBelangen, M.J. Huis in 't Veld) aanvaard.


Audioverslag Gemeenteraad 13-07-2021