Politieke Markt A op 8-3-2022

Locatie Stadhuis
Datum/tijd 08 mrt 2022 19:30 - 21:00
Bestuursorgaan Politieke Markt A

Met de door het college vastgestelde uitvoeringsregeling "Presentatie beeldende kunst" en het voorstel aan de gemeenteraad om het subsidieplafond vast te stellen, wordt een volgende stap gezet om te komen tot een kunstzaal in Hengelo. Na het vaststellen van het subsidieplafond, worden organisaties in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen en kan er een keuze gemaakt worden voor het toekennen van de subsidie aan één organisatie.

Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink. Sprekers namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Gerard Vennegoor (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Marie-José Huis in't Veld (Lid). Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Vanuit de raad zijn ten aanzien van de Uitvoeringsregeling Kunstpodium wensen en bedenkingen geuit en besproken.