Gemeenteraad op 31-3-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 31 mrt 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Binnen de fractie van D66 is een vacature ontstaan voor de positie van fractievertegenwoordiger. Met dit besluit wordt de heer M. Kessing voor de resterende raadsperiode voorgedragen als fractievertegenwoordiger van D66.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt dhr. H. Koetsveld (SP) mede, dat de commissie geen belemmeringen ziet om dhr. M. Kessing toe te laten als fractievertegenwoordiger D66.

Bezwaarden zijn het niet eens met het afschaffen van abonnementen in de Havengeldenverordening. Tegen een verordening staat geen bezwaar open. Tegen de op de verordening gebaseerde leges staat pas bezwaar open zodra zij zijn opgelegd. Deze bezwaren moeten behandeld worden door GBTwente omdat de bevoegdheid tot het heffen van leges is gedelegeerd. Het college heeft eerder wel de bereidheid uitgesproken om in gesprek gaan om gezamenlijk te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren van het afschaffen van de abonnementen. Dit doet evenwel niet af aan de inwerkingtreding van de bestreden Verordening en de mogelijkheden voor rechtsbescherming. De niet-ontvankelijkverklaring vloeit dwingend voort uit het feit dat tegen het bestreden besluit geen bezwaar open staat.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mw. Nijhof-Leeuw (PVV).

Bezwaarden zijn het niet eens met het afschaffen van abonnementen in de Havengeldenverordening. Tegen een verordening staat geen bezwaar open. Tegen de op de verordening gebaseerde leges staat pas bezwaar open zodra zij zijn opgelegd. Deze bezwaren moeten behandeld worden door GBTwente omdat de bevoegdheid tot het heffen van leges is gedelegeerd. Het college heeft eerder wel de bereidheid uitgesproken om in gesprek gaan om gezamenlijk te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de bezwaren van het afschaffen van de abonnementen. Dit doet evenwel niet af aan de inwerkingtreding van de bestreden Verordening en de mogelijkheden voor rechtsbescherming. De niet-ontvankelijkverklaring vloeit dwingend voort uit het feit dat tegen het bestreden besluit geen bezwaar open staat.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld. Stemverklaring: mw. Nijhof-Leeuw (PVV).

Na een uitgebreid co-creatie proces is het plan De Torenkamer gepresenteerd als ontwerp voor het Marktplein. Dit plan is goed ontvangen in Hengelo en de raad wordt voorgesteld om dit plan als concept-ontwerp vast te stellen en draagt het college op het verder uit te werken zodat in 2021 kan worden gestart met de realisatie.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen (lid Capelle en lid L. Janssen) vastgesteld. Stemverklaring: mw. van den Beukel (ChristenUnie), dhr. Capelle (lid Capelle), mw. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld) en dhr. L. Janssen (lid Janssen).

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 30 stemmen tegen en 6 stemmen voor (Lokaal Hengelo, PVV, lid Capelle en lid L. Janssen) verworpen. Stemverklaring: de heer van der Sleen (PVV).

Verworpen

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 7 stemmen voor (LokaalHengelo, PVV, lid Capelle, lid Janssen en lid Huis in 't Veld). verworpen. Stemverklaring: de heer van der Sleen (PVV).

Verworpen

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 29 stemmen tegen en 6 stemmen voor (GroenLinks, PVV, ChristenUnie en lid Huis in 't Veld) verworpen. Stemverklaring: mw. Luttikholt (PvdA) mw. Schoemaker (VVD), mw. Steen-Kok (CDA) en dhr. Wiertsema (ProHengelo).

Aanvaard

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met algemene stemmen aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35 Stemverhouding: met 28 stemmen tegen en 7 stemmen voor (Lokaal Hengelo, PVV, lid Janssen, lid Huis in 't Veld en de heer Akfidan ). Stemverklaringen: mw. van den Beukel (ChristenUnie), mevrouw Luttikholt (PvdA), mevrouw Mooijman(Groenlinks).

Met het vaststellen van de begroting 2020-2024 hebben college en gemeenteraad besloten een heroriëntatie uit te voeren op het beleid en de uitvoering van het sociaal domein. Het doel van de heroriëntatie is om opnieuw focus aan te brengen en scherpere keuzes te maken. Zodat we de inwoners nog beter kunnen ondersteunen en we de inzet beter betaalbaar maken. In het Beleidsprogramma 2021-2025 stellen we enkele aanscherpingen van beleid voor en beschrijven de (tactisch operationele) opgaven voor de komende jaren. Een programma dat andere dingen vraagt van onze inwoners, onze partners en ons zelf. Reden waarom we met ze in gesprek zijn gegaan en nadrukkelijk hebben opgeroepen te reageren op het concept van het Beleidsprogramma. De reacties zijn overwegend positief en de vijf grote opgaven van het Beleidsprogramma sociaal worden onderschreven. We hebben een deel van de reacties verwerkt in het Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 en een deel zullen we meenemen in de uitvoering van het programma. De gemeenteraad wordt gevraagd het aangepaste Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 nu vast te stellen.

Aangehouden

Agendapunt is niet behandeld, maar verdaagd naar de raadsvergadering van 14 april 2021.

De aanleiding om de Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo (ook wel Financiële Verordening genoemd) te wijzigen is tweeledig: 1. Het laten vervallen van de paragraaf Investeringen in de Beleidsbegroting en Jaarstukken i.v.m. de gewijzigde opzet van het programmaplan; 2. Het delegeren van de bevoegdheid aan het college van B en W met betrekking tot het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten. Met ingang van de Beleidsbegroting 2020 maken de investeringen onderdeel uit van de begrotingsprogramma's (programmaplan). Daardoor kan de paragraaf Investeringen vervallen. De gemeenteraad heeft op 28 mei 2014 het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld (zaaknummer 1013670). Door veranderde wet- en regelgeving moet dit beleid worden herzien. Met de 14 Twentse gemeenten, Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente (VRT) is bestuurlijk een uniforme, regionale herziening overeengekomen, waarbij het herziene inkoop- en aanbestedingsbeleid zal worden vastgesteld door het college van B en W of Dagelijks Bestuur. Alleen gemeente Hengelo en Almelo moeten dit beleid nog laten vaststellen. Nieuw beleid dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld, dient opgenomen te worden in het normenkader. In het verleden is het inkoop- en aanbestedingsbeleid niet opgenomen geweest in het normenkader. Gevolg van het vaststellen van het uniforme beleid door de raad, is dat het daardoor onbedoeld wordt betrokken in de rechtmatigheidsverantwoording. Onze accountant (PWC) heeft het advies gegeven het inkoopbeleid – in lijn met de andere Twentse gemeenten – vast te laten stellen door het college van B en W. Met de voorliggende aanvulling op de Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo geven we hier invulling aan.

Aangehouden

Agendapunt is niet behandeld, maar verdaagd naar de raadsvergadering van 14 april 2021.


Audioverslag Gemeenteraad 31-03-2021