Gemeenteraad op 12-5-2021

Locatie Digitale vergadering via YouTube.com/gemeenteHengeloOV
Datum/tijd 12 mei 2021 19:30 - 22:00
Bestuursorgaan Gemeenteraad

Het raadslid de heer P. Rillmann heeft met ingang van 28 april ontslag genomen als raadslid. Hierdoor is er een vacature ontstaan in de raad binnen de fractie van LokaalHengelo. Met de toelating van de heer G.J.P. Megelink (LokaalHengelo) als nieuw raadslid wordt in deze vacature voorzien.

Vastgesteld

Namens de commissie voor de geloofsbrieven deelt mw. H.S Steen-Klok (CDA) mee, dat de commissie geen belemmeringen ziet om dhr. G.J.P. Megelink toe te laten als raadslid LokaalHengelo.

In de afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het professionaliseren van het Vastgoedbedrijf, het inzichtelijk maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de integrale sturing hierop. Het vastleggen van de vastgoedkaders is de volgende stap in de doorontwikkeling van het Vastgoedbedrijf. Ook vanuit de rekenkamer is de aanbeveling gedaan om alle kaders in één document vast te leggen. Zodoende is dan ook de kadernotitie Accommodatiebeleid Sociaal en Vastgoedkaders opgesteld. Middels deze kadernotitie wordt er uitvoering gegeven aan een groot deel van de aanbevelingen van de rekenkamer. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan alle aanbevelingen van de rekenkamer. In de kadernotitie zijn twee kaders opgenomen die vastgesteld dienen te worden door de raad vanwege hun financiële component. Deze kaders hebben betrekking op de kostprijsdekkende huursystematiek en het minimale onderhoudsniveau.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

De heren L. Schmid en G. van de Steeg worden door de gemeenteraad benoemd tot leden van de raad van toezicht van de Schaepmanstichting

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met 33 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 blanco stem vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35. Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Op grond van artikel 36a, lid 2, van de Gemeentewet kan de gemeenteraad ontheffing verlenen van het vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de betreffende gemeente. De heer C.F.M. (Claudio) Bruggink is ingezetene van de gemeente Almelo. De raad heeft kennisgenomen van zijn brief waarin hij vraagt om verlenging van de ontheffing van het ingezetenschap van Hengelo om in Almelo te blijven wonen. De raad wordt geadviseerd te besluiten om conform artikel 36a. lid 2, van de Gemeentewet de ontheffing voor de duur van één jaar te verlengen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36. Stemverhouding: met 33 stemmen voor en 3 stemmen tegen (PVV en lid L. Janssen) vastgesteld.


Audioverslag Gemeenteraad 12-05-2021